• bycie wyspanym_ną
  • czy­ta­nie książek
  • cisza i spokój
  • plan pra­cy
  • zain­te­re­so­wa­nie tematem
  • zor­ga­ni­zo­wa­na prze­strzeń do nauki
Zwy­kle porów­nu­je pisa­nie do ćwi­czeń na siłow­ni – jak się nie spo­cisz, to nie będzie sze­ścio­pa­ku, więc pierw­sza moja rada to: pró­bo­wać, ale dziś nie tyl­ko o tym – uwa­żam, że sen, odpo­wied­nie miej­sce pra­cy oraz jej plan to tak­że nie­zbęd­ne skład­ni­ki sukcesu.
Jakie są two­je spo­so­by na dosko­na­le­nie pisania?