Od stu­diów przy­świe­ca­ła mi dewi­za Sta­ni­sła­wa Bort­now­skie­go, że w cza­sach szor­tów nie powin­ni­śmy uczyć polo­ni­sty­ki we fra­kach. Ostat­nio czę­sto zda­rza mi się opo­wia­dać o tym, jak sta­ram się z ucznia­mi wpro­wa­dzać te sło­wa w życie i uwspół­cze­śnić edu­ka­cję – tym razem dla Edziec​ko​.pl mówię o pomo­cach Google na lek­cjach oraz o korzy­sta­niu z telefonów.