To bar­dzo dobra meto­da. Sto­su­ję ją, ale za wypra­co­wa­nia nie sta­wiam ocen, jedy­nie daje komen­tarz: co się uda­ło, a nad czym trze­ba popra­co­wać. Wypra­co­wa­nia z języ­ka pol­skie­go to warsz­tat, tre­ning – nikt nie umie bez prób dobrze pisać. Przez to, że nie sta­wiam ocen, mam też nadzie­ję, że eli­mi­nu­ję uczniow­skie lęki zwią­za­ne z pisa­niem – sko­men­to­wa­ła dla nas nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skie­go, Ane­ta Korycińska 

https://​www​.edziec​ko​.pl/​s​t​a​r​s​z​e​_​d​z​i​e​c​k​o​/​7​,​7​9​3​5​1​,​2​5​4​4​6​2​3​7​,​u​c​z​e​n​n​i​c​a​-​p​o​k​a​z​a​l​a​-​n​o​w​a​-​m​e​t​o​d​e​-​n​a​-​s​p​r​a​w​d​z​a​n​i​e​-​k​l​a​s​o​w​e​k​-​w​-​j​e​j​.​h​tml