Umie­jęt­ność pisa­nia na kom­pu­te­rze jest już koniecz­no­ścią, jed­nak ska­la nie­wie­dzy na temat for­ma­to­wa­nia tek­stu jest szo­ku­ją­ca – od lice­ali­stów, po dok­to­ran­tów, nikt nie wie, jak powi­nien być zre­da­go­wa­ny tekst, by nie został odrzu­co­ny. Pamię­taj­cie, że źle przy­go­to­wa­na pra­ca może być ode­bra­na jako brak sza­cun­ku do odbior­cy lub jako dowód nie­wie­dzy piszącego.

Pra­wi­dło­wy wygląd KAŻDEGO tek­stu to:

 • czcion­ka Times New Roman w roz­mia­rze 12 (tytu­ły 14, przy­pi­sy 10);
 • inter­li­nia 1,5;
 • justo­wa­nie od lewej do prawej;
 • brak świa­tła;
 • numer stro­ny na dole, na środku;
 • aka­pi­ty stan­dar­do­we – 1,25;
 • przy­pi­sy na dole strony.

Naj­waż­niej­sze, by pra­ca była spój­na, pole­cam zatem zapis:

 • kur­sy­wą: słów obce­go pocho­dze­nia; tytu­łów ksią­żek, fil­mów, spek­ta­kli, wystaw;
 • w cudzy­sło­wie: cytatów;

W przy­pad­ku prac nauko­wych lub pre­ten­du­ją­cych do tego miana:

 • nie sto­suj form oso­bo­wych cza­sow­ni­ków oraz zaim­ków, pole­cam for­my zakoń­czo­ne na ‑no, ‑to, oraz “war­to”, “trze­ba”, “nale­ży’;
 • nar­ra­cja pierw­szo­oso­bo­wa jest bar­dzo źle widziana.

Dodat­ko­we rady:

 • daruj sobie imie­sło­wy (for­my zakoń­czo­ne na ‑ący, ‑ny, ‑ąc, ‑wszy), bo w więk­szo­ści przy­pad­ków ludzie je źle sto­su­ją i nie wie­dzą o tym, że imie­słów wymu­sza odpo­wied­nią kon­struk­cję zda­nia i ma wpływ na interpunkcję;
 • pisa­rze dora­dza­ją uni­kać przysłówków;
 • każ­dy cytat musi być wpro­wa­dzo­ny i omó­wio­ny, ma on potwier­dzać zda­nie piszą­ce­go, a nie zastę­po­wać jego wypo­wiedź (uczniom mówię, że cyta­ty to pani­ni, cudze sło­wa są w środ­ku, a przed nimi i za nimi muszą być wypo­wie­dzi auto­ra pracy).

Ostat­ni szlif (na koń­cu wpi­su instrukcja):

 • usuń podwój­ne spa­cje – kli­kasz ctrl f, następ­nie zamień wszę­dzie, w pierw­szej linii wpi­su­jesz dwie spa­cje, w dru­giej jed­ną i kli­kasz przy­cisk zamień wszyst­ko;
 • usuń spój­ni­ki z koń­ców wier­szy – kli­kasz ctrlf, w pierw­szej linii wpi­su­jesz ” i ” (czy­li spój­nik pomię­dzy spa­cja­mi), a w dru­giej linii ” i(spacja nie­roz­dzie­la­ją­ca wybra­na z listy for­ma­to­wa­nia)” i kli­kasz zamień wszyst­ko;
 • nowe roz­dzia­ły, któ­re mają zaczy­nać się od nowej stro­ny, gdy poprzed­nia jest jesz­cze nie­wy­peł­nio­na, robi się kli­ka­jąc ctrl i enter.

Instrukcja

Usta­wie­nie czcion­ki i rozmiaru:

times

 

Usta­wie­nie interlinii:

intelinia

 

Usta­wie­nie justo­wa­nia od lewej do pra­wej (jeśli tekst zawie­ra wiersz lub tytuł, to w tym miej­scu ustaw albo justo­wa­nie do środ­ka, albo do lewej):

justowanie

 

Usu­wa­nie światła:

swiatlo

Wsta­wia­nie nume­rów stron:

strony

Usta­wie­nia akapitów:

akapity

Możesz spraw­dzić, czy wszyst­ko dzia­ła i nie ma nie­po­trzeb­nych tabu­la­to­rów (wcięć) przez klik­nię­cie poniż­sze­go zna­ku; jeśli znaj­du­je się on na koń­cu aka­pi­tów, a począt­ki kolej­nych nie mają znacz­ków – wszyst­ko się zgadza):

sprawdzenie

 

Wsta­wia­nie przy­pi­sów (o tym, jak je two­rzyć będzie kolej­ny wpis):

wstawianie przypisów

Usu­wa­nie podwój­nej spacji:

podwójne spacje

Usu­wa­nie spój­ni­ków z koń­ców wierszy:

spójniki

Nowe roz­dzia­ły:

nowy rozdzial

 

 

W następ­nym wpi­sie będzie o kon­stru­owa­niu przy­pi­sów i biblio­gra­fii. Masz pyta­nia? Napisz.