Przy­pi­sy powin­ny znaj­do­wać się w każ­dej pra­cy, w któ­rej korzy­sta­my z cudzych myśli, cytu­je­my je, pole­mi­zu­je­my z nimi, powo­łu­je­my się na przy­kła­dy. Jest kil­ka form zapi­sów, jed­nak w tym poście poka­że naj­czę­ściej uży­wa­ne w pol­skim sys­te­mie. Pamię­taj­cie, że nie­umie­jęt­ność two­rze­nia przy­pi­sów, nie­dba­łość o nie, cha­os – mogą dopro­wa­dzić czy­ta­ją­ce­go pra­cę do sza­łu, piszą­cy będzie jawił się mu jako oso­ba nie­kon­se­kwent­na lub nie­świa­do­ma oczy­wi­sto­ści. Inny­mi sło­wy: jeśli piszesz tekst na kom­pu­te­rze – musisz umieć to robić. Waż­ne są wszyst­kie prze­cin­ki i kropki!

For­mat (instruk­cja):

 • czcion­ka Times New Roman o roz­mia­rze 10;
 • inter­li­nia 1;
 • justo­wa­nie od lewej do prawej;
 • umiesz­cza­ne na dole strony;
 • muszą mieć nume­ra­cję ciągłą.

Skró­ty:

 • tłum. – poda­je­my ini­cjał imie­nia tłu­ma­cza oraz jego peł­ne nazwisko;
 • red. – poda­je­my ini­cjał imie­nia redak­to­ra oraz jego peł­ne nazwisko;
 • tenże/idem – przy­pis do cyta­tu z inne­go tek­stu tego same­go auto­ra, któ­re­go cyto­wa­li­śmy w przy­pi­sie wcześniejszym;
 • taże/eadem – przy­pis do cyta­tu z inne­go tek­stu tej samej autor­ki, któ­rą cyto­wa­li­śmy w przy­pi­sie wcześniejszym;
 • tamże/ibidem – kolej­ny przy­pis do tej samej książ­ki, do któ­rej był poprzed­ni przypis;
 • dz. cyt./op.cit. – kolej­ny przy­pis z tej samej książ­ki, któ­ry nie nastę­pu­je po przy­pi­sie z tej samej książki;
 • s. – strona;
 • [w:] – dany artykuł/rozdział znaj­du­je się w więk­szym zbiorze;
 • Por.- przy­pis pole­micz­ny – to zna­czy, że na ten temat wypo­wia­da­no się tu i tu – porównaj.

Spo­so­by zapisu:

MONOGRAFIE

 • cała książ­ka jed­ne­go auto­ra – INICJAŁ IMIENIA AUTORA., NAZWISKOTYTUŁ KSIĄŻKIWYDAWNICTWO, MIEJSCE WYDANIA, ROK, S. NR STRONY.

P. Jasie­ni­ca, Myśl o daw­nej Pol­sce, Pró­szyń­ski i S‑ka, War­sza­wa 2009, s. 119.

 • cała książ­ka jed­ne­go auto­ra obco­ję­zycz­ne­go – INICJAŁ IMIENIA AUTORA., NAZWISKOTYTUŁ KSIĄŻKI,  TŁUM.INICJAŁ IMIENIA I PEŁNE NAZWISKO TŁUMACZA,WYDAWNICTWO, MIEJSCE WYDANIA, ROK, S. NR STRONY.

M. Heideg­ger, Zna­ki dro­gi, tłum. S. Blan­dzi, M. Fal­kow­ski i in., Wydaw­nic­two Spa­cja, War­sza­wa 1999, s. 22.

 • roz­dział w książ­ce zbio­ro­wej – INICJAŁ IMIENIA AUTORA., NAZWISKOTYTUŁ ROZDZIAŁU KSIĄŻKI, [W:] TYTUŁ KSIĄŻKI, RED. INICJAŁ IMIENIA I PEŁNE NAZWISKO REDAKTORAWYDAWNICTWO, MIEJSCE WYDANIA, ROK, S. NR STRONY.

M. Gołę­biew­ska, Praw­da a meta­fo­ra, [w:] Wie­dza a praw­da, red. A. Motyc­ka, IFiS PAN, War­sza­wa 2005, s. 100.

 • roz­dział w książ­ce jed­ne­go auto­ra – INICJAŁ IMIENIA AUTORA., NAZWISKOTYTUŁ ROZDZIAŁU KSIĄŻKI, [W:] TYTUŁ KSIĄŻKI, RED. INICJAŁ IMIENIA I PEŁNE NAZWISKO REDAKTORAWYDAWNICTWO, MIEJSCE WYDANIA, ROK, S. NR STRONY.

J. Tisch­ner, Mar­ti­na Heideg­ge­ra mil­cze­nie o Bogu, [w:] ten­że, Myśle­nie według war­to­ści, Wydaw­nic­two Znak, Kra­ków 2002, s. 142.

 • roz­dział w książ­ce jed­ne­go auto­ra obco­ję­zycz­ne­go – INICJAŁ IMIENIA AUTORA., NAZWISKOTYTUŁ ROZDZIAŁU KSIĄŻKI, TŁUM.INICJAŁ IMIENIA I PEŁNE NAZWISKO TŁUMACZA, [W:] TYTUŁ KSIĄŻKI, RED. INICJAŁ IMIENIA I PEŁNE NAZWISKO REDAKTORAWYDAWNICTWO, MIEJSCE WYDANIA, ROK, S. NR STRONY.

M. Heideg­ger, Czym jest meta­fi­zy­ka?, tłum. K. Pomian, [w:] ten­że, Budo­wać, miesz­kać, myśleć. Ese­je wybra­ne, Czy­tel­nik, War­sza­wa 1977, s. 35 – 36.

ARTYKUŁCZASOPIŚMIE

 • arty­kuł nie­tłu­ma­czo­ny – INICJAŁ IMIENIA., NAZWISKO AUTORATYTUŁ ARTYKUŁU, “TYTUŁ CZASOPISMAROK WYDANIA, NUMER/ZESZYT, STRONA/STRONY.

M.P. Mar­kow­ski, Bajecz­na spe­ku­la­cja. Der­ri­da, Heideg­ger i poezja, „Lite­ra­tu­ra na Świe­cie” 1998, nr 11 – 12, s. 98.

 • arty­kuł tłu­ma­czo­ny – INICJAŁ IMIENIA., NAZWISKO AUTORATYTUŁ ARTYKUŁU, TŁUM. INICJAŁ IMIENIA I PEŁNE NAZWISKO TŁUMACZA, “TYTUŁ CZASOPISMAROK WYDANIA, NUMER/ZESZYT, STRONA/STRONY.

P. Rico­eur, Meta­fo­rycz­ne i meta­fi­zycz­ne, tłum. T. Komen­dant, „Tek­sty” 1980, nr 6, s. 98.

HASŁOENCYKLOPEDII/SŁOWNIKA

 • HASŁO, [W:] TYTUŁ ŹRÓDŁA, RED. INICJAŁ IMIENIAPEŁNE NAZWISKO REDAKTORA, MIEJSCEROK WYDANIA, STRONA.

Pry­wat­ność, [w:] Uni­wer­sal­ny słow­nik języ­ka pol­skie­go, red. S.Dubisz i E. Sobol, PWN, War­sza­wa 2008, s. 274.

INTERNET

 • stro­na w sie­ci – INICJAŁ IMIENIA., NAZWISKO AUTORATYTUŁ: LINK DO STRONY, [DOSTĘP: DZIEŃ MIESIĄC ROK DOSTĘPU].

L. Nowak, Pod­ręcz­nik inter­nau­ty: pod­sta­wo­we infor­ma­cje o sie­ci: http://​www​.pagi​.pl/​p​a​g​i​.​s​t​a​r​t​/​P​O​D​R​E​C​Z​N​IK/ podrmenu.htm, [dostęp: 22 grud­nia 1999].

 • arty­kuł z dokumentu/książki/ cza­so­pi­sma dostęp­ne­go w sie­ci jako *pdf – INICJAŁ IMIENIA., NAZWISKO AUTORATYTUŁRED. INICJAŁ IMIENIA. PEŁNE NAZWISKO REDAKTORA, WYDAWNICTWO, MIASTO ROK WYDANIA, TOM. NR TOMU, S. NR STRONY: LINK DO STRONY, [DOSTĘP: DZIEŃ MIESIĄC ROK DOSTĘPU].

A. Rice, Cam­pa­igns Onli­ne: The Pro­fo­und Impact of the Inter­net, Blogs, and E — Tech­no­lo­gies in Pre­si­den­tial Poli­ti­cal Cam­pa­igning, Cen­ter for the Stu­dy of Ame­ri­can Govern­ment at Johns Hop­kins Uni­ver­si­ty, sty­czeń 2004: http://​www​.cam​pa​ign​son​li​ne​.org/​r​e​p​o​r​t​s​/​o​n​l​i​n​e​.​pdf, [dostęp: wrze­sień 2007, s. 43].

T. Goban-Klas, Onto­lo­gia Inter­ne­tu [w:] Spo­łe­czeń­stwo infor­ma­cyj­ne – wizja czy rze­czy­wi­stość? II ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja nauko­wa, red. L.H. Haber, Uczel­nia­ne Wydaw­nic­twa Nauko­wo-Dydak­tycz­ne AGH, Kra­ków, 2004, t. 1, s. 33 – 40: http:// win​ntbg​.bg​.agh​.edu​.pl/​s​k​r​y​p​t​y2/ 0095÷033− 040.pdf, [dostęp: 10 listo­pa­da 2015].