FUNKCJA POETYCKA – pole­ga na zwró­ce­niu uwa­gi na for­mę tek­stu, na spo­sób kształ­to­wa­nia i brzmie­nia komunikatu

  1. Krzysz­tof Kamil Baczyń­ski “By­łeś jak wiel­kie, sta­re drze­wo”: ”By­łeś jak wiel­kie, sta­re drze­wo, / na­ro­dzie mój jak dąb zu­chwa­ły, / wez­bra­ny ogniem so­ków źra­łych / jak drze­wo wia­ry, mocy, gniewu.”
  2. Bru­no Schulz, Skle­py Cyna­mo­no­we: “Wysze­dłem w noc zimo­wą, kolo­ro­wą od ilu­mi­na­cji nie­ba. Była to jed­na z tych jasnych nocy, w któ­rych fir­ma­ment gwiezd­ny jest tak roz­le­gły i roz­ga­łę­zio­ny, jak­by roz­padł się, roz­ła­mał i podzie­lił na labi­rynt odręb­nych niebios” 
  3. Albert Camus, Dżu­ma: “Rzecz bowiem oso­bli­wa, że ku nasło­necz­nio­nym jesz­cze tara­som zamiast zgieł­ku pojaz­dów i moto­rów – zwy­kłej mowy mia­sta – wzno­sił się ogrom­ny huk głu­chych kro­ków i gło­sów, bole­sne szu­ra­nie tysią­ca pode­szew zryt­mi­zo­wa­nych gwiz­dem zaraz w cięż­kim nie­bie, nie koń­czą­ce się stłu­mio­ne drep­ta­nie, któ­re wypeł­nia­ło powo­li całe mia­sto i któ­re, wie­czór po wie­czo­rze, wyra­ża­ło w spo­sób wier­ny i posęp­ny śle­py upór, w naszych ser­cach zastę­pu­ją­cy wów­czas miłość”
  4. Albert Camus, Dżu­ma: “Oko­ło dru­giej mia­sto pusto­sze­je powo­li i jest to chwi­la, kie­dy cisza, kurz, słoń­ce i dżu­ma spo­ty­ka­ją się na ulicy” 
  5. Wisła­wa Szym­bor­ska, Atlan­ty­da: “Ist­nie­li albo nie ist­nie­li / Na wyspie albo nie na wyspie / Oce­an albo nie oce­an połknął ich albo nie”
  6. Adam Mic­kie­wicz, Pan Tade­usz: “Owe obło­ki ran­ne, zra­zu roz­pierzch­nio­ne / Jak czar­ne pta­ki, lecąc w wyż­szą nie­ba stro­nę, / Coraz się zgro­ma­dza­ły; led­wie słoń­ce zbie­gło / Z połu­dnia, już ich sta­do pół nie­bios obległo.”
  7. Zbi­gniew Her­bert, Prze­sła­nie Pana Cogi­to: “Idź dokąd poszli tam­ci do ciem­ne­go kre­su po zło­te runo nico­ści two­ją ostat­nią nagrodę”
  8. Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie.”
  9. Jaj­ko mądrzej­sze od kury”
  10. Do zaczy­ta­nia jeden krok”-slogan reklamowy