Mia­łam oka­zję wypo­wie­dzieć się dla Kobie​ta​.Onet​.pl na temat płac nauczy­cie­li. To nie jest narze­ka­nie. To licz­by. Wszyst­kim bar­dziej opła­ca się dora­biać w kil­ku szko­łach, pro­wa­dząc korepetycje/firmy/pracować w innym miejscu. 

Arty­kuł Dag­ma­ry Paku­ły: https://​kobie​ta​.onet​.pl/​w​i​a​d​o​m​o​s​c​i​/​b​a​b​a​-​o​d​-​p​o​l​s​k​i​e​g​o​-​n​a​u​c​z​y​c​i​e​l​e​-​w​o​l​a​-​p​r​a​c​o​w​a​c​-​w​-​s​k​l​e​p​a​c​h​-​n​i​z​-​s​z​k​o​l​e​/​8​j​r​s​2cq