Szok! Co szó­sta oso­ba miesz­ka­ją­ca w Pol­sce i co pią­ta z uczą­cych się uwa­ża­ją, że war­to brać przy­kład z naucza­ją­cych, a nawet, że to oni odpo­wia­da­ją za ich posta­wy prospołeczne. 
Bada­nie prze­pro­wa­dzo­no na repre­zen­ta­tyw­nej gru­pie Pola­ków, N=1600. To napraw­dę poważ­ne dekla­ra­cje i nie ma się z cze­go cie­szyć, bo to ozna­cza, że wypa­da­ło­by wziąć się do robo­ty. To jest moim zda­niem naj­waż­niej­sze z zadań zwią­za­nych z naszym zawo­dem – stwo­rzyć nor­my, któ­re spra­wią, że da się zbu­do­wać lep­szy świat, nie tam wier­szy­ki – one mają słu­żyć do roz­wo­ju kry­tycz­ne­go myśle­nia i wspo­móc w two­rze­niu wła­snych sys­te­mów wartości. 
Dla­te­go też tak bar­dzo mi zale­ży, by dotrzeć z infor­ma­cja­mi na temat nie­peł­no­spraw­no­ści i koniecz­no­ści wpro­wa­dza­nia edu­ka­cji włą­cza­ją­cej do mło­dych osób, bo to one zbu­du­ją przyszłość. 
Wg bada­nia 70% osób uczą­cych się uwa­ża, że naj­waż­niej­szy­mi cecha­mi, któ­ry­mi powin­ni cecho­wać się naucza­ją­cy, są odpo­wie­dzial­ność i poma­ga­nie innym – to te cechy chcą naśla­do­wać. Dla­te­go szko­ła powin­na anga­żo­wać się w dzia­ła­nia pro­spo­łecz­ne. Tak też było w moim przy­pad­ku, to uczen­ni­ce z jed­nej z pla­có­wek zor­ga­ni­zo­wa­ły zapi­sy do bazy daw­ców DKMS, to wła­śnie z DKMS do mnie zadzwo­nio­no, że mam bliź­nia­ka gene­tycz­ne­go, a ta wia­do­mość spo­wo­do­wa­ła zmia­ny w moim życiu, cho­ciaż daw­czy­nią jesz­cze nie zosta­łam, zmie­ni­łam je tak, że wła­śnie pro­du­ku­je organy 😉
Nie każ­dy może i chce być daw­cą, strach jest natu­ral­ny, ale war­to dawać sobie i innym szan­sę, by pomagać. 
Fun­da­cja DKMS zor­ga­ni­zo­wa­ła zatem kon­kurs dla kadry nauczy­ciel­skiej: „Nauczy­cie­le z życiem”, któ­ry pole­ga na zor­ga­ni­zo­wa­niu akcji #komór­ko­ma­nia, czy­li reje­stra­cji poten­cjal­nych daw­ców szpi­ku kostnego. 
♥️Co trze­ba zrobić?
⚡️zare­je­stro­wać na stro­nie DKMS Ini­cja­to­ra i ⚡️Wolon­ta­riu­szy uczniowskich
⚡️stwo­rzyć na tere­nie szko­ły akcję #KOMÓRKOMANIA
wypeł­nić sprawozdanie
🪄A jak KONKURS to NAGRODY!
pobyt dla nauczy­cie­li lau­re­atów połą­czo­ny z warsz­ta­ta­mi z zakre­su pro­spo­łecz­ne­go wycho­wa­nia mło­dzie­ży oraz radze­nia sobie z wypa­le­niem zawo­do­wym w ter­mi­nie 27.06 – 29.06.2023
Spo­tka­nie onli­ne dla mło­dzie­ży z udzia­łem gościa spe­cjal­ne­go, któ­re odbę­dzie się w dniach 24.04 – 27.04.2023 r.
♥️♥️♥️Dołą­czy­cie?♥️♥️♥️
PS Ten wpis nie jest sponsorowany!