Na 4 maja mam dla Cie­bie infor­ma­cje matu­ral­ne:
—– o 13.00÷14.00 —– (godzi­na zale­ży od tego, kie­dy CKE opu­bli­ku­je arku­sze)
- jed­na z Bab, Karo­li­na Szym­czyk, będzie roz­wią­zy­wa­ła matu­rę w for­mu­le 2023 na żywo w Radio ZET;
- ja będę w tym cza­sie roz­wią­zy­wa­ła matu­rę w for­mu­le 2023 na żywo dla eDziec­ko (AGORA);
—- o 16.00÷17.00−−−−
- dla tych, któ­rzy posta­no­wią pójść po matu­rze na spa­cer, a będą chcie­li brać na żywo udział w roz­wią­zy­wa­niu egza­mi­nu – spo­tka­my się ok 16.00 w stu­dio Per­spek­tyw na kana­le Per­spek­ty­wicz­nej Matu­rzyst­ki, skąd będę nada­wać (z kopią u sie­bie – tutaj) roz­wią­za­nia matur w obu formułach.
Będę wdzięcz­na, za prze­ka­za­nie tych infor­ma­cji dalej. W koń­cu mało kto (po trzy­dzie­st­ce) może roz­wią­zy­wać matu­rę na oczach całe­go kra­ju xD

Tak, egza­min ósmo­kla­si­sty też będzie na żywo – mam nadzie­ję, że go zdam bar­dzo dobrze, bo będzie­my nada­wać na stro­nie Radia ZET.