Nie ma zna­cze­nia, jaki egza­min piszesz – w sta­rej, czy nowej for­mu­le. Kolej­ność dzia­łań powin­na być taka sama. 

Po pierw­sze – czy­tasz pytania. 

Po dru­gie – czy­tasz tekst/teksty (sko­ro znasz już pyta­nia, będzie łatwiej szu­kać odpowiedzi). 

Po trze­cie – roz­wią­zu­jesz zada­nia od naj­ła­twiej­sze­go do naj­trud­niej­sze­go, ale pamię­taj o zada­niu pisem­nym za 3 punk­ty i nigdy go nie pomi­jaj. Nie trać cza­su na zbyt dłu­gie roz­wa­ża­nie odpo­wie­dzi w zada­niu za jeden punkt. Idź szyb­ko do wypracowania. 

Po czwar­te – czy­taj uważ­nie polecenia! 

W każ­dym zada­niu spraw­dza­ne są inne umie­jęt­no­ści. Zwra­caj uwa­gę na cza­sow­ni­ki, któ­re wystę­pu­ją w pole­ce­niach, bo infor­mu­je o tym, cze­go się od cie­bie oczekuje. 

Np.:

  • podaj, wymień, nazwij – krót­ka odpo­wiedź, bez wyjaśniania
  • określ, opisz – przed­staw przy­czy­nę, opisz zwięźle
  • roz­strzy­gnij – zaj­mij sta­no­wi­sko (teza) i je uza­sad­nij (argu­ment)
  • wyja­śnij – podaj przy­czy­nę, skut­ki pro­ble­mu, któ­re­go doty­czy polecenie
  • uza­sad­nij, sfor­mu­łuj argu­ment – odnieść się do tezy, poglą­du, opi­nii zawar­tej w poleceniu
  • wypisz, zacy­tuj – zacytuj
Facebook 
Twitter 
LinkedIn