Mini­ster­stwo Edu­ka­cji dziś roz­po­czę­ło pre­kon­sul­ta­cje zmia­ny pod­sta­wy pro­gra­mo­wej. W opu­bli­ko­wa­nym doku­men­cie poka­za­no pro­po­zy­cje zmian. Wśród nich jest mię­dzy inny­mi wykre­śle­nie 18 lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Jaki będzie finał? Kon­sul­ta­cje dopie­ro się roz­po­czy­na­ją i na razie mamy pro­jekt zmian, ale w przy­szłym roku na matu­rze może być łatwiej!

Te lek­tu­ry mogą znik­nąć z pod­sta­wy programowej:

 1. Biblia: Pieśń nad Pieśniami
 2. Ody­se­ja” (frag­men­ty)
 3. Legen­da o św. Alek­sym” (frag­men­ty)
 4. Kro­ni­ka pol­ska” (frag­men­ty)
 5. Boska kome­dia” (frag­men­ty)
 6. Odpra­wa posłów grec­kich”, psal­my, w tym Psalm 13 i Psalm 47
 7. Pamięt­ni­ki” (frag­men­ty)
 8. Romeo i Julia”
 9. Kon­rad Wallenrod”
 10. Nie-Boska kome­dia”
 11. Z legend daw­ne­go Egiptu”
 12. Chło­pi” (tom I – „Jesień”)
 13. Roz­dzio­bią nas kru­ki, wrony…”
 14. Ludzie, któ­rzy szli”
 15. Dro­ga doni­kąd” (frag­men­ty)
 16. Raport o sta­nie wojen­nym” (wybra­ne opowiadanie)
 17. Kate­dra”
 18. Mada­me”
 19. Do tego: „Inny świat” może być oma­wia­ny we frag­men­tach, a nie w całości

Te lek­tu­ry mogą znik­nąć w szko­le podstawowej:

1. „Syzy­fo­we prace”

2. „Redu­ta Ordona”

3. „Śmierć pułkownika”

4. „Quo vadis”

5. „Żona modna”

6. „Tren I” i „Tren V”

7. a „Pan Tade­usz” będzie oma­wia­ny we fragmentach.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?