To, co musi­cie zro­bić, żeby zdo­być dostęp do tej wie­dzy, to wejść w spra­woz­da­nie za 2023 rok. Znaj­dzie­cie tam szcze­gó­ło­wą ana­li­zę matur ze wszyst­kich przed­mio­tów. CKE wyja­śnia, co trze­ba było zro­bić w poszcze­gól­nych zada­niach, dla­cze­go za coś nie przy­zna­wa­no punk­tów, a do tego poda­je mnó­stwo auten­tycz­nych przy­kła­dów i poka­zu­je naj­częst­sze błę­dy.
Znaj­dzie­cie tam też ana­li­zę notat­ki syn­te­ty­zu­ją­cej i wypra­co­wa­nia – i zapew­niam, że to jest lep­sze niż jaki­kol­wiek live typu „wszyst­ko, co musisz wie­dzieć o matu­rze”. LINK DO SPRAWOZDANIA JEST TU

 Daj­cie o tym znać maturzystom!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?