Po pierw­sze – poprzed­ni rocz­nik prze­tarł szla­ki, więc może­cie lepiej poznać nową for­mu­łę ale nie macie jesz­cze tylu lek­tur co zda­ją­cy od 2025

Po dru­gie – CKE publi­ku­je szcze­gó­ło­wą ana­li­zę zeszło­rocz­nych arku­szy, więc dosta­je­cie za dar­mo instruk­cję, jak roz­wią­zy­wać zada­nia (TUTAJ spra­woz­da­nie z egza­mi­nu w 2023 r.).

Po trze­cie – nie mie­li­ście zmia­ny pytań jaw­nych na 2 mie­sią­ce przed matu­rą, więc mogli­ście w spo­ko­ju się do niej przygotować. 

A jeśli jesz­cze nie zaczę­li­ście – pomo­gę wam z pyta­nia­mi jaw­ny­mi. Chcesz opra­co­wa­nie? Klik­nij TU

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?