Poprzed­ni tydzień kore­pe­ty­cji udo­wod­nił mi, że trze­ba zacząć powta­rzać nawet te tema­ty, któ­re z punk­tu widze­nia nauczy­ciel­ki, są już opanowane. 

Mam nadzie­ję, że tymi posta­mi umi­lę powta­rza­nie wia­do­mo­ści wszyst­kim ósmoklasistom/ósmoklasistkom. 

— —  —  — —

obiek­tyw­ny – koja­rzo­ny z fak­ta­mi, bez­stron­ny, rze­tel­ny, bez oce­nia­nia, uwzględ­nia sens wypo­wie­dzi obu stron; gatu­nek pisar­ski – tekst naukowy

subiek­tyw­ny – koja­rzo­ny z opi­nia­mi, stron­ni­czy, oso­bi­sty, two­je zda­nie na dany temat, opis emo­cji, twój sąd; gatu­nek publi­cy­stycz­ny – recen­zja; roz­po­znasz np. po zwro­tach: “uwa­żam, że”; “moim zda­niem”, “wyda­je mi się”, “nudy”, “cie­ka­wy”, “potrzeb­ny”, “głu­pi”, “mądry”. 

#kor­kiz­pol­skie­go – pod tym hasłem znaj­dziesz na Insta­gra­mie mate­ria­ły do powtórek