Mia­łam zaszczyt roz­ma­wiać z Mate­uszem Różań­skim o mojej oli­go­fre­no­pe­da­go­gicz­nej pra­cy w pod­ca­ście Fun­da­cji Intagracja.

♥️♥️♥️RADYKALNA EMPATIA ♥️♥️♥️
Do posłu­cha­nia na stro­nie nie​pel​no​spraw​ni​.pl

tekst: http://​www​.nie​pel​no​spraw​ni​.pl/​l​e​d​g​e​/​x​/​1​9​5​5​663


☘️ w tle kawa­łek mojej dżungli ☘️

Ja nigdy nie odczu­wa­łam róż­ni­cy: ci są eks­tra­wer­ty­ka­mi, ci są intro­wer­ty­ka­mi, ta oso­ba jest w spek­trum, ta ma ADHD, ten lubi kwiat­ki, ten śmier­dzą­ce skar­pet­ki – to wszyst­ko w porząd­ku. Dla mnie każ­dy czło­wiek w pew­nym sen­sie ma inną wraż­li­wość na świat. Więc ja tego nigdy nie byłam w sta­nie postrze­gać jako wła­śnie: o, ci są pro­ble­ma­tycz­ni, a ci nie.