Dzię­ku­ję bar­dzo za moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w deba­cie w ramach festi­wa­lu WARSZAWABUDOWIE w Muzeum Sztu­ki Nowo­cze­snej w War­sza­wie. Roz­ma­wia­łam o przy­szło­ści edu­ka­cji z Krzysz­to­fem Obręb­skim i @Agnieszką Jan­ko­wiak-Maik, deba­tę pro­wa­dzi­ła (kocham ją) Justy­na Suchec­ka.
To świet­ny dzień, bo mogłam gło­śno i na sze­ro­ką ska­lę powie­dzieć, że mło­dzi ludzie są cudow­ni i nie mam zamia­ru jako nauczy­ciel­ka mówić im, jak żyć. Wspo­mnia­łam o kon­cer­cie w Klu­bie Pogłos, któ­ry orga­ni­zu­ją mło­de oso­by w ramach Eki­py Św. Miko­ła­ja; mówi­łam o Mło­dzie­żo­wym Straj­ku Kli­ma­tycz­nym; potrze­bie wspar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go, aty­po­wo­ści (któ­ra jest mi szcze­gól­nie bli­ska jako oli­go­fre­no­pe­da­goż­ce), nie­bi­nar­no­ści i wszyst­kim, co z nią zwią­za­ne. Oczy­wi­ście jako sta­ra pan­kó­wa powie­dzia­łam też, że nie wie­rzę w dobrą szko­łę, któ­ra jest w rękach par­tii, bo co zmia­na to cha­os, a my prze­cież chce­my wol­nej szko­ły – nie tyl­ko od obec­ne­go mini­stra.
Howk! Rady­kal­na empa­tia ♥️♥️♥️