Jestem na deba­cie #wor­king­to­ge­ther @absl_poland o „Roli inklu­zyw­ne­go języ­ka w budo­wa­niu róż­no­rod­no­ści w orga­ni­za­cjach”, wypo­wia­da się Adam Bod­nar, Szcze­pan Twar­doch, Iwo­na Dudziń­ska i Anna Karol­ska. Mimo mary­na­rek i ofi­cjal­nej prze­strze­ni (co spra­wia, że zwy­kle sztyw­nie­ję) roz­mo­wa wno­si bar­dzo wiele.

👉Poru­szo­no temat femi­na­ty­wów i zaim­ków, toż­sa­mo­ści etnicz­nej. 
👉Orga­ni­za­cje w koń­cu zauwa­ża­ją, że war­to pytać, jak się do ludzi zwra­cać. 
👉Mówio­no o tym, jak zwra­cać się do osób gen­der. Adam Bod­nar zwró­cił uwa­gę na for­mę „oso­ba stu­denc­ka”, co spo­wo­do­wa­ło lek­kie poru­sze­nie na sali, wypo­wia­dał się na temat wyż­szo­ści for­my „dyrektor_ka” nad „dyrektor/dyrektorka”.
👉Jed­no­cze­śnie zazna­czo­no, że przy­śpie­sze­nie pro­ce­su inklu­zyw­no­ści może spra­wić ośmie­sze­nie, na wszyst­ko potrze­ba cza­su, by się opa­trzyć i osłu­chać. 
👉Dziś też widać już zmia­nę w sto­so­wa­nym w orga­ni­za­cjach biz­ne­so­wych for­mach języ­ko­wych, któ­re mają być neu­tral­ne i pro­ste, powsta­ło też narzę­dzie “jasno­pis”, któ­re słu­ży komu­ni­ka­cji.
👉Twar­doch zwra­ca uwa­gę na to, czy język nie wyprze­dza zmia­ny spo­łecz­nej i czy cza­sa­mi jej nie kształ­tu­je. Zazna­cza, że wyma­ga to wiel­kie­go zro­zu­mie­nia tak­że wobec tych, któ­rzy róż­nią się z nami świa­to­po­glą­do­wo. Nie ma tu na myśli bez­re­flek­syj­ne­go kon­ser­wa­ty­zmu: “kie­dyś tego nie było”, ale zazna­cza, że może poja­wić się rów­nie bez­re­flek­syj­ny zapał, któ­ry dopro­wa­dzi do kon­flik­tów. Pod­sta­wą powin­na być wola otwar­to­ści na dru­gie­go czło­wie­ka.
👉Cie­szy­ły mnie wypo­wie­dzi, któ­re pada­ły z ust Iwo­ny Dudziń­skiej i Anny Karol­skiej, któ­re pod­kre­śla­ły tak­że zna­cze­nie for­my „w Ukra­inie”; mówi­ły o sie­ciach networ­kin­go­wych w ich orga­ni­za­cjach, któ­re zrze­sza­ją ludzi wokół krę­gów tema­tycz­nych, doty­czą­cych róż­nych toż­sa­mo­ści i uczą wza­jem­nej komu­ni­ka­cji.
👉👉👉Wnio­sek z deba­ty był taki, że edu­ka­cja nie koń­czy się na szko­le, a sko­ro już o niej mowa, to trze­ba sku­pić się na roz­wo­ju umie­jęt­no­ści kry­tycz­ne­go myśle­nia, a nie uciecz­ko­wym can­cel cul­tu­re (tak, roz­ma­wia­li­śmy o twór­czo­ści Sienkiewicza).

Mate­ria­ły pra­so­we: ABSL Deba­ta o inklu­zyw­nym języku