Świę­ta za pasem, dla­te­go wraz z Tar­gi Fan­ta­sty­ki zapra­sza­my Was na moc świą­tecz­nych zaku­pów opró­szo­nych szczyp­tą magii!


10 – 11 grud­nia odbę­dzie się kolej­na edy­cja naj­bar­dziej fan­ta­stycz­nych Tar­gów w Pol­sce, w któ­rej udział weź­mie kil­ku­dzie­się­ciu gości, kil­ku­set wystaw­ców oraz wie­le tysię­cy uczestników!


Gru­dnio­wą edy­cja Tar­gów będzie wyjąt­ko­wa, ponie­waż wraz z naj­więk­szy­mi wydaw­ca­mi gier plan­szo­wych w Pol­sce Tar­gi Fan­ta­sty­ki zapra­sza­ją Was do pozna­nia tego wyjąt­ko­we­go hobby.
Pod­czas wyda­rze­nia każ­dy fan plan­szó­wek będzie mógł zagrać w swo­je ulu­bio­ne tytu­ły, spo­tkać się z cenio­ny­mi wydaw­nic­twa­mi oraz zro­bić zaku­py na ich stoiskach!
Nie zabrak­nie też gości ze świa­ta gier – twór­ców, ilu­stra­to­rów oraz blogerów!

Tar­gi Fan­ta­sty­ki to o wie­le wię­cej niż targi…
*to spo­tka­nia z auto­ra­mi ksią­żek, akto­ra­mi i ludź­mi kultury
*to set­ki sto­isk z ręko­dzie­łem, książ­ka­mi, gra­mi i ubraniami
*to tysią­ce cosplay­erów i otwar­tych na świat uczestników
*to warsz­ta­ty, poka­zy, stre­fy tema­tycz­ne i atrakcje
*to miej­sce ide­al­ne na week­end w towa­rzy­stwie rodzi­ny, jak i rand­kę z dru­gą połówką

Tar­gi to dni peł­ne fan­ta­sty­ki, któ­rych nie moż­na przegapić!

Bile­ty na Tar­gi moż­na nabyć przez stro­nę inter­ne­to­wą oraz bez­po­śred­nio w kasach pod­czas trwa­nia wydarzenia