Kwiat­ki świę­te­go Fran­cisz­ka – zbiór opo­wia­dań o życiu świę­te­go Fran­cisz­ka skła­da­ją­cy się z 53 krót­kich utwo­rów, wszyst­kie zosta­ły spi­sa­ne przez jego uczniów

KWIATKICZYNY

Naj­waż­niej­sze „kwiat­ki”:

  • Roz­dział 1 (opis brac­twa, któ­re było stwo­rzo­ne na wzór 12 apo­sto­łów: Fran­ci­szek był niczym Jezus, miał 12 towa­rzy­szy; wszy­scy naśla­do­wa­li Chry­stu­sa w ubóstwie)
  • Roz­dział 3: Jak świę­ty Fran­ci­szek gwo­li złej myśli, któ­rą żywił prze­ciw bra­tu Ber­nar­do­wi, roz­ka­zał temuż bra­tu Ber­nar­do­wi, by mu po trzy­kroć nastą­pił sto­pa­mi na szy­ją i na usta
  • Roz­dział 8: Jak świę­ty Fran­ci­szek, wędru­jąc z bra­tem Leonem, tłu­ma­czył mu, co jest radość doskonała
  • Roz­dział 16: Jak świę­ty Fran­ci­szek otrzy­mał radę od świę­tej Kla­ry i świę­te­go Syl­we­stra, by każąc, nawró­cił wie­le ludzi. I zało­żył Zakon Trze­ci, i kazał do pta­ków, i zale­cił spo­kój jaskółkom
  • Roz­dział 22: Jak św. Fran­ci­szek oswo­ił dzi­kie turkawki

Fran­cisz­ka­nizm – ruch filo­zo­ficz­no-reli­gij­ny zapo­cząt­ko­wa­ny przez św. Fran­cisz­ka, postu­lu­ją­cy radość życia, afir­ma­cję Boga i wszyst­kie­go, co stwo­rzył, pro­stą wia­rę i bli­skość z inny­mi ludźmi

Asce­za – świa­do­ma rezy­gna­cja z dóbr mate­rial­nych w celu osią­gnię­cia świę­to­ści (zba­wie­nia)

Ubó­stwo według świę­te­go Franciszka:

  • Rezy­gna­cja z dóbr materialnych
  • Życie wśród ludzi
  • Afir­ma­cja życia
  • Kon­tem­plo­wa­nie Boga połą­czo­ne z sze­rze­niem sło­wa Bożego
  • Umi­ło­wa­nie natury
Omó­wie­nie wszyst­kich pytań ustnych