Poran­ne roz­wią­zy­wa­nie testu dia­gno­stycz­ne­go. Czy uda­ło się zdać z pal­cem w nosie?