Cześć! Mia­łam ostat­nio zaszczyt nagrać webi­nar o sto­ry­tel­lin­gu dla Festi­wa­lu Kino w Tramp­kach, stał się czę­ścią Kids Media Lab, a ja mam dla Was trzy bile­ty do rozdania! 
Oczy­wi­ście w Labie zoba­czy­cie mój webi­nar, w któ­rym opo­wia­dam o tym, jak two­rzyć opo­wieść, któ­ra zain­te­re­su­je słu­cha­czy i widzów, jak wyko­rzy­stać Tik­Tok do wpro­wa­dza­nia real­nych zmian w swo­jej oko­li­cy i dzię­ki sztu­ce nowych mediów wpły­nąć na reali­za­cję pomy­słów dzię­ki budże­to­wi oby­wa­tel­skie­mu. Ba! Nie musi­cie od razu two­rzyć nowe­go, może­cie pro­te­sto­wać prze­ciw­ko temu, co widzicie! 
W Kids Media Lab może­cie też obej­rzeć 5 fil­mów krót­ko­me­tra­żo­wych, zagrać w 5 gier, wziąć udział w 5 warsz­ta­tach, od rekla­mo­wać mia­sto, połą­czyć ścież­ki rowe­ro­we, prze­pły­nąć szku­tą od Syren­ki do Nep­tu­na. A jeśli wasi rodzi­ce nie wie­dzą, jak wie­le twór­czych moż­li­wo­ści dają nowe media – zapro­ście ich do stre­fy opiekuna. 
Bile­ty roz­dam oso­bom, któ­re nagra­ją naj­za­baw­niej­sze (wybio­rę subiek­tyw­nie) tik toki o boha­te­rach lek­tur i ozna­czą je tagiem #baba­od­pol­skie­gow­tramp­kach.
Na nagra­nia cze­kam do 20 czerwca. 
PS Pro­szę o doce­nie­nie moich umie­jęt­no­ści obrób­ki wideo w telefonie 😅