Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego - Stefan Żeromski - Przedwiośnie
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Ste­fan Żerom­ski – Przedwiośnie

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Przed­wio­śnia” Ste­fa­na Żerom­skie­go (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, stresz­cze­nie roz­dział  po roz­dzia­le) ZNAJDZIESZ TEŻMOIM SKLEPIE!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Oma­wiam naj­trud­niej­sze zada­nia z dotych­cza­so­wych arku­szy maturalnych.


Maj 2023. Wyja­śnij sens tytu­łu “Szkla­ne domy” na pod­sta­wie “Przed­wio­śnia”.


Tytuł jest zapo­wie­dzią wiel­kiej nadziei na przy­szłość Pol­ski po odzy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści, żywił ją Sewe­ryn Bary­ka i chciał, by jego syn, Ceza­ry, też ją odczu­wał, opo­wia­dał mu zatem o szkla­nych domach, wspa­nia­łej kon­cep­cji łączą­cej naukę i wspól­no­tę. Ceza­ry był prze­ko­na­ny, że ujrzy je w nie­pod­le­głej Polsce.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?