TEORIA: http://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​2​0​2​0​/​0​3​/​1​8​/​z​d​a​n​i​a​-​z​l​o​z​o​ne/

 • Poważ­ny jest czło­wiek, któ­ry nie odno­si się poważ­nie do rze­czy niepoważnych. 
 • Pamię­taj­my, że Pol­ska pośród naro­dów jest dużą myszą. 
 • Ja się zasta­na­wiam, czy w ogó­le ist­nie­je dobry spo­sób na życie.
 • Cza­sem trze­ba posta­wić koł­nierz, aby roman­tycz­nie odgro­dzić się od świata.
 • Nie­je­den mści się, zanim go skrzywdzą. 
 • Kto chce poznać praw­dę, powi­nien ogło­sić się nietykalnym.
 • Oby­wa się bez roz­cza­ro­wań tyl­ko to, co poczy­na się bez nadziei. 
 • Małost­ki moż­na prze­zwy­cię­żyć, jeśli się do nich otwar­cie przyznać.
 • On mil­czy, gdy nie ma nic do powiedzenia. 
 • Nie patrz na cudze nie­szczę­ście, bo wcią­ga jak woda. 
 • Żeby poznać sie­bie, trze­ba wyru­szyć w góry. 
 • Co dla jed­nych jest pod­ło­gą, dla innych sta­je się sufitem. 
 • Świat powi­nien być taki, aby szla­chet­ni ludzie prze­wyż­sza­li spraw­no­ścią łajdaków.
 • Gdy ze sce­ny scho­dzą boha­te­ro­wie, wkra­cza­ją błazny. 
 • Kto się nie leni, robi zło­to z kamieni. 
 • Taka jest dusza czło­wie­ka, jaki jest jego język. 
 • Żeby kóz­ka nie ska­ka­ła, to by nóż­ki nie złamała.

Uwa­ga, ćwi­cze­nie to zysku­je, gdy usu­nie się inter­punk­cję i pole­ci uczniom, by sami ją wpi­sa­li, a wcze­śniej pod­kre­śli­li jesz­cze orzeczenia: 

 • Poważ­ny jest czło­wiek któ­ry nie odno­si się poważ­nie do rze­czy niepoważnych.
 • Pamię­taj­my że Pol­ska pośród naro­dów jest dużą myszą.
 • Ja się zasta­na­wiam czy w ogó­le ist­nie­je dobry spo­sób na życie.
 • Cza­sem trze­ba posta­wić koł­nierz aby roman­tycz­nie odgro­dzić się od świata.
 • Nie­je­den mści się zanim go skrzywdzą.
 • Kto chce poznać praw­dę powi­nien ogło­sić się nietykalnym.
 • Oby­wa się bez roz­cza­ro­wań tyl­ko to co poczy­na się bez nadziei.
 • Małost­ki moż­na prze­zwy­cię­żyć jeśli się do nich otwar­cie przyznać.
 • On mil­czy gdy nie ma nic do powiedzenia.
 • Nie patrz na cudze nie­szczę­ście bo wcią­ga jak woda.
 • Żeby poznać sie­bie trze­ba wyru­szyć w góry.
 • Co dla jed­nych jest pod­ło­gą dla innych sta­je się sufitem.
 • Świat powi­nien być taki aby szla­chet­ni ludzie prze­wyż­sza­li spraw­no­ścią łajdaków.
 • Gdy ze sce­ny scho­dzą boha­te­ro­wie wkra­cza­ją błazny.
 • Kto się nie leni robi zło­to z kamieni.
 • Taka jest dusza czło­wie­ka jaki jest jego język.
 • Żeby kóz­ka nie ska­ka­ła to by nóż­ki nie złamała.


ZDANIA WIELOKROTNIE ZŁOŻONE — ĆWICZENIA: http://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​2​0​2​0​/​0​3​/​1​7​/​z​d​a​n​i​a​-​z​l​o​z​o​n​e​-​c​w​i​c​z​e​n​ia/

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)