Przyp­isy powin­ny zna­j­dować się w każdej pra­cy, w której korzys­tamy z cud­zych myśli, cytu­je­my je, polem­izu­je­my z nimi, powołu­je­my się na przykłady. Jest kil­ka form zapisów, jed­nak w tym poś­cie pokaże najczęś­ciej uży­wane w pol­skim sys­temie. Pamię­ta­j­cie, że nieu­miejęt­ność tworzenia przyp­isów, nied­bałość o nie, chaos — mogą doprowadz­ić czy­ta­jącego pracę do sza­łu, piszą­cy będzie jaw­ił się mu jako oso­ba niekon­sek­went­na lub nieświado­ma oczy­wis­toś­ci. Inny­mi słowy: jeśli piszesz tekst na kom­put­erze — musisz umieć to robić. Ważne są wszys­tkie przecin­ki i kropki!

For­mat (instrukc­ja):

 • czcionka Times New Roman o rozmi­arze 10;
 • inter­linia 1;
 • jus­towanie od lewej do prawej;
 • umieszczane na dole strony;
 • muszą mieć numer­ację ciągłą.

Skró­ty:

 • tłum. — poda­je­my inic­jał imienia tłu­macza oraz jego pełne nazwisko;
 • red. — poda­je­my inic­jał imienia redak­to­ra oraz jego pełne nazwisko;
 • tenże/idem — przyp­is do cytatu z innego tek­stu tego samego auto­ra, którego cytowal­iśmy w przyp­isie wcześniejszym;
 • taże/eadem — przyp­is do cytatu z innego tek­stu tej samej autor­ki, którą cytowal­iśmy w przyp­isie wcześniejszym;
 • tamże/ibidem — kole­jny przyp­is do tej samej książ­ki, do której był poprzed­ni przypis;
 • dz. cyt./op.cit. — kole­jny przyp­is z tej samej książ­ki, który nie następu­je po przyp­isie z tej samej książki;
 • s. — strona;
 • [w:] — dany artykuł/rozdział zna­j­du­je się w więk­szym zbiorze;
 • Por.- przyp­is polemiczny — to znaczy, że na ten tem­at wypowiadano się tu i tu — porównaj.

Sposo­by zapisu:

MONOGRAFIE

 • cała książ­ka jed­nego auto­ra — INICJAŁ IMIENIA AUTORA., NAZWISKOTYTUŁ KSIĄŻKI, WYDAWNICTWO, MIEJSCE WYDANIA, ROK, S. NR STRONY.

P. Jasieni­ca, Myśl o dawnej Polsce, Prószyńs­ki i S‑ka, Warsza­wa 2009, s. 119.

 • cała książ­ka jed­nego auto­ra obco­języ­cznego — INICJAŁ IMIENIA AUTORA., NAZWISKOTYTUŁ KSIĄŻKI,  TŁUM.INICJAŁ IMIENIA I PEŁNE NAZWISKO TŁUMACZA,WYDAWNICTWO, MIEJSCE WYDANIA, ROK, S. NR STRONY.

M. Hei­deg­ger, Zna­ki dro­gi, tłum. S. Blandzi, M. Falkows­ki i in., Wydawnict­wo Spac­ja, Warsza­wa 1999, s. 22.

 • rozdzi­ał w książce zbiorowej — INICJAŁ IMIENIA AUTORA., NAZWISKOTYTUŁ ROZDZIAŁU KSIĄŻKI, [W:] TYTUŁ KSIĄŻKI, RED. INICJAŁ IMIENIA I PEŁNE NAZWISKO REDAKTORAWYDAWNICTWO, MIEJSCE WYDANIA, ROK, S. NR STRONY.

M. Gołę­biews­ka, Praw­da a metafo­ra, [w:] Wiedza a praw­da, red. A. Moty­c­ka, IFiS PAN, Warsza­wa 2005, s. 100.

 • rozdzi­ał w książce jed­nego auto­ra — INICJAŁ IMIENIA AUTORA., NAZWISKOTYTUŁ ROZDZIAŁU KSIĄŻKI, [W:] TYTUŁ KSIĄŻKI, RED. INICJAŁ IMIENIA I PEŁNE NAZWISKO REDAKTORAWYDAWNICTWO, MIEJSCE WYDANIA, ROK, S. NR STRONY.

J. Tis­chn­er, Mar­ti­na Hei­deg­gera mil­cze­nie o Bogu, [w:] tenże, Myśle­nie według wartoś­ci, Wydawnict­wo Znak, Kraków 2002, s. 142.

 • rozdzi­ał w książce jed­nego auto­ra obco­języ­cznego — INICJAŁ IMIENIA AUTORA., NAZWISKOTYTUŁ ROZDZIAŁU KSIĄŻKI, TŁUM.INICJAŁ IMIENIA I PEŁNE NAZWISKO TŁUMACZA, [W:] TYTUŁ KSIĄŻKI, RED. INICJAŁ IMIENIA I PEŁNE NAZWISKO REDAKTORAWYDAWNICTWO, MIEJSCE WYDANIA, ROK, S. NR STRONY.

M. Hei­deg­ger, Czym jest metafizy­ka?, tłum. K. Pomi­an, [w:] tenże, Budować, mieszkać, myśleć. Ese­je wybrane, Czytel­nik, Warsza­wa 1977, s. 35–36.

ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE

 • artykuł nietłu­mac­zony — INICJAŁ IMIENIA., NAZWISKO AUTORATYTUŁ ARTYKUŁU, “TYTUŁ CZASOPISMAROK WYDANIA, NUMER/ZESZYT, STRONA/STRONY.

M.P. Markows­ki, Bajecz­na speku­lac­ja. Der­ri­da, Hei­deg­ger i poez­ja, „Lit­er­atu­ra na Świecie” 1998, nr 11–12, s. 98.

 • artykuł tłu­mac­zony — INICJAŁ IMIENIA., NAZWISKO AUTORATYTUŁ ARTYKUŁU, TŁUM. INICJAŁ IMIENIA I PEŁNE NAZWISKO TŁUMACZA, “TYTUŁ CZASOPISMAROK WYDANIA, NUMER/ZESZYT, STRONA/STRONY.

P. Ricoeur, Metaforyczne i metafizy­czne, tłum. T. Komen­dant, „Tek­sty” 1980, nr 6, s. 98.

HASŁO Z ENCYKLOPEDII/SŁOWNIKA

 • HASŁO, [W:] TYTUŁ ŹRÓDŁA, RED. INICJAŁ IMIENIA I PEŁNE NAZWISKO REDAKTORA, MIEJSCEROK WYDANIA, STRONA.

Pry­wat­ność, [w:] Uni­w­er­sal­ny słown­ik języ­ka pol­skiego, red. S.Dubisz i E. Sobol, PWN, Warsza­wa 2008, s. 274.

INTERNET

 • strona w sieci — INICJAŁ IMIENIA., NAZWISKO AUTORATYTUŁ: LINK DO STRONY, [DOSTĘP: DZIEŃ MIESIĄC ROK DOSTĘPU].

L. Nowak, Podręcznik inter­nau­ty: pod­sta­wowe infor­ma­c­je o sieci: http://www.pagi.pl/pagi.start/PODRECZNIK/ podrmenu.htm, [dostęp: 22 grud­nia 1999].

 • artykuł z dokumentu/książki/ cza­sopis­ma dostęp­nego w sieci jako *pdf — INICJAŁ IMIENIA., NAZWISKO AUTORATYTUŁ, RED. INICJAŁ IMIENIA. PEŁNE NAZWISKO REDAKTORA, WYDAWNICTWO, MIASTO ROK WYDANIA, TOM. NR TOMU, S. NR STRONY: LINK DO STRONY, [DOSTĘP: DZIEŃ MIESIĄC ROK DOSTĘPU].

A. Rice, Cam­paigns Online: The Pro­found Impact of the Inter­net, Blogs, and E—Technologies in Pres­i­den­tial Polit­i­cal Cam­paign­ing, Cen­ter for the Study of Amer­i­can Gov­ern­ment at Johns Hop­kins Uni­ver­si­ty, sty­czeń 2004: http://www.campaignsonline.org/reports/online.pdf, [dostęp: wrze­sień 2007, s. 43].

T. Gob­an-Klas, Ontolo­gia Inter­ne­tu [w:] Społeczeńst­wo infor­ma­cyjne — wiz­ja czy rzeczy­wis­tość? II ogólnopol­s­ka kon­fer­enc­ja naukowa, red. L.H. Haber, Uczel­ni­ane Wydawnict­wa Naukowo-Dydak­ty­czne AGH, Kraków, 2004, t. 1, s. 33–40: http:// winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/ 0095/033- 040.pdf, [dostęp: 10 listopa­da 2015].