Wszys­tko zależy od tego, do kogo kieru­jesz swo­je słowa, jed­nak schemat lis­tu warto zachować niezmienny. 

  1. W prawym górnym rogu: miejsce, data np. Piotrków Try­bunal­s­ki, 01.11.2011r.

2. Z lewej strony od aka­pitu: zwrot grzecznoś­ciowy (apos­tro­fa) — pisana wielką literą, np. Kochana Bab­ciu!

3. a) Następ­nie (jeżeli zwrot grzecznoś­ciowy zakończyłeś wykrzyknikiem) piszesz od nowego aka­pitu wielką literą. 

3. b) Następ­nie (jeżeli zwrot grzecznoś­ciowy zakończyłeś przecinkiem) piszesz od nowego aka­pitu małą literą. 

3. c) Opisz powód swo­jego lis­tu, skąd piszesz, czy myślisz częs­to o odbior­cy, dlaczego wybrałeś/aś tę for­mę kontaktu. 

4. W liś­cie na egza­minie ósmok­la­sisty warto byś dodał swo­je prze­myśle­nia i poparł je tek­stem kul­tu­ry i przykła­dem z lek­tu­ry obow­iązkowej, np. w liś­cie na tem­at poma­gania ludziom warto odwołać się do Małego Księ­cia Lis­tu do ludożer­ców. (Najlepiej do trzech tekstów). 

5. Pamię­taj o zwro­tach grzecznoś­ciowych, pyta­ni­ach do adresa­ta lis­tu, zaimkach pisanych wielką literą. 

6. W zakończe­niu od nowego aka­pitu pod­sumuj wnios­ki, napisz coś miłego odbior­cy, daj znać, że o nim myślisz i czekasz na odpowiedź lub spotkanie. 

7. Pod­pisz się:

Z wyraza­mi szacunku

Ane­ta

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)