TEMAT: W two­jej szkole ukazu­je się walen­tynkowy numer gazet­ki szkol­nej Napisz artykuł pod tytułem: Czy miłość może coś zmienić w życiu człowieka?  Odwołaj się do wybranej lek­tu­ry obow­iązkowej, a także do innych przykładów z lit­er­atu­ry i/lub fil­mu. Two­ja pra­ca powin­na liczyć co najm­niej 200 słów. 

TYTUŁ (ma przy­cią­gać uwagę, prze­r­o­biony związek fraze­o­log­iczny, gra słów, fraze­ol­o­gizm, cytat z piosenki)

LEAD (pogru­biona czcionka, kil­ka zdań zajaw­ki, o poruszanym tema­cie, może to być frag­ment artykułu) 

WSTĘP Zarysowanie tem­aty; jeśli ma być for­ma listu/przemówienia, to zwracaj się do czytel­ników); jeśli rozprawka to po pros­tu zacznij rozważa­nia na podany tem­at i zakończ je tezą. W artykule masz swo­bod­niejszą for­mę niż w rozpraw­ce, ale nie prze­sadzaj z tym — to jest gazetka szkoła, więc będzie czy­tana przez grono uczniowskie i nauczycielskie. 

ARGUMENTY omaw­iasz tem­at, poda­jesz przykłady z życia (ważne) i argu­men­tu­jesz je też tek­stem kul­tu­ry (min. jed­na lek­tu­ra obow­iązkowa) — tak zrób trzy razy!

ZAKOŃCZENIE Pod­sumowanie całej wypowiedzi, przy­pom­i­nasz tezę; użyj pytań reto­rycznych; jakiejś gry słów, może być zabawnie, pociesza­ją­co, może to być fraze­ol­o­gizm, cytat z piosenki. 

UWAGI:

TYTUŁ i LEAD możesz dopisać na końcu (na egza­minie ich nie wymagają)

Jak masz blokadę, to pisz jak rozprawkę i później dodaj trochę swo­jego punk­tu widzenia.

Argu­men­ty, wstęp i zakończe­nie wydzielaj akapitami. 

Przeczy­taj swo­ją pracę, usuń powtórzenia, sprawdź błędy. 

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)