Stro­na kon­kur­su: https://miesiecznik-wobec.pl/2020/iv-edycja-konkursu-literackiego-im-boleslawa-prusa/

Kon­kurs na opo­wia­da­nie o dowol­nej tema­ty­ce, nie­pu­bli­ko­wa­ne wcze­śniej. Oso­by bio­rą­ce udział w kon­kur­sie muszą mieć od 13 do 26 lat. 

Głów­na nagro­da to 3 tys. zł. 

Czas na zgło­sze­nia upły­wa 30 kwietnia. 

Orga­ni­za­to­ra­mi kon­kur­su są Zwią­zek Lite­ra­tów Pol­skich o. Gdańsk oraz Fun­da­cja Kul­tu­ry WOBEC.

Pra­ce nale­ży prze­sy­łać mailem (szcze­gó­ły w regu­la­mi­nie): https://miesiecznik-wobec.pl/2020/iv-edycja-konkursu-literackiego-im-boleslawa-prusa/

jak pisać opo­wia­da­nie: https://babaodpolskiego.pl/2020/02/08/opowiadanie/