co? trzy wiersze

 Wychodząc z optymisty­cznego założe­nia, iż w każdym z nas drzemie odrobi­na Casanovy, a w każdej z nas prze­my­ka, cho­ci­aż cień Julii, Kras­nos­taws­ki Dom Kul­tu­ry ogłasza czter­nastą edy­cję Konkur­su Twór­c­zoś­ci Miłos­nej „Ja Cię kocham, a Ty pisz!” im. Mar­iusza Kargula.

Do konkur­su może przys­tąpić każdy, kto chce w ten sposób dać upust swym sza­łom miłos­nym i pory­wom twór­czym. Nie liczą się wiek, staż, doświad­cze­nie. Wier­sze muszą być ory­gi­nalne, dyk­towane sercem, a nie chę­cią zysku”.

do: 25 I 2021

strona: https://www.facebook.com/KrasnostawskiDomKultury/posts/3504237636319295

nagrody: do 1800 zł