Poja­wił się już odci­nek pod­ca­stu Aty­po­we @atypowe, w któ­rym mia­łam przy­jem­ność śmia­ło wypo­wie­dzieć się na temat zma­gań z depre­sja­mi, edu­ka­cją osób neu­ro­aty­po­wych. Dużo się śmie­je­my, bo nie ma lep­szej nauczy­ciel­ki niż życie.

Opis odcinka: