Napi­sa­łam i zgo­dzi­ła się! Moją gości­nią w cyklu “Baba Book” będzie Kata­rzy­na Michal­czak autor­ka “Synu, jesteś kotem”. Nie jest to pierw­sza książ­ka Kata­rzy­ny, któ­rą mia­łam oka­zję prze­czy­tać, jed­nak tym razem, czu­łam, że nie tyl­ko ja, lecz wie­le osób będzie potrze­bo­wa­ło roz­mo­wy o tym, co zosta­ło w niej spi­sa­ne. To opo­wieść o życiu mat­ki z synem w spek­trum auty­zmu, o życiu syna w spek­trum i jego rela­cji z mat­ką. To histo­ria tak­że mojej codzien­no­ści jako nauczy­ciel­ki i oli­go­fre­no­pe­da­goż­ki, któ­ra widzi nie­ustan­ny pro­blem w oświa­cie i brak edu­ka­cji włą­cza­ją­cej, któ­rą zastę­pu­je się integracyjną. 
Nie jest to łatwa opo­wieść, przy­po­mi­na mono­log, któ­ry cza­sem sta­je się dia­lo­giem, w któ­rym w koń­cu moż­na szcze­rze poroz­ma­wiać ze sobą o tym, że nie mie­li­śmy jako rodzi­ce praw, by mieć jakie­kol­wiek ocze­ki­wa­nia wzglę­dem naszych dzieci.