📚✨ Matu­ra 2023 – roz­wią­zu­je­my arku­sze na żywo razem ze mną, Babą od polskiego! ✨📚
Mam przy­jem­ność zapro­sić Was, świe­żo upie­czo­ne matu­rzyst­ki i matu­rzy­stów, na wyjąt­ko­we wyda­rze­nie, orga­ni­zo­wa­ne we współ­pra­cy z por­ta­lem eDziec­ko. 4 maja będzie­my razem ana­li­zo­wać i roz­wią­zy­wać arku­sze matu­ral­ne z tego­rocz­nej matu­ry w for­mu­le 2023!
🕐 Godzi­na roz­po­czę­cia: 13:00/14:00 (godzi­na zale­ży od tego, kie­dy CKE opu­bli­ku­je arku­sze)
👩‍🏫 W trak­cie wyda­rze­nia popro­wa­dzę Was przez wszyst­kie zada­nia, wyja­śnię trud­ne kwe­stie i poka­żę, jak mogli­ście zdo­być jak naj­wię­cej punk­tów na egzaminie.
💡 Sko­rzy­staj­cie z tej oka­zji, aby prze­ana­li­zo­wać swo­je odpo­wie­dzi, zada­wać pyta­nia i wymie­niać się doświad­cze­nia­mi z inny­mi uczest­ni­ka­mi, któ­rzy rów­nież wła­śnie zda­li maturę!
🎉 Bądź­cie ze mną na żywo, aby wspól­nie porów­nać swo­je wyni­ki, omó­wić trud­no­ści i cele­bro­wać wspól­nie Wasze osiągnięcia!
📌 Zapisz­cie się już dziś, kli­ka­jąc “Wezmę udział”, i zapro­ście swo­ich zna­jo­mych, aby­ście mogli razem uczest­ni­czyć w tym wyjąt­ko­wym wydarzeniu.
Do zoba­cze­nia 4 maja!