Wstęp (wprowadzenie):

Ludz­kość od zawsze roz­wią­zy­wa­ła kon­flik­ty siłą – uzna­wa­no, że pra­wo do sta­no­wie­nia mie­li ci, któ­rzy byli w sta­nie poko­nać prze­ciw­ni­ków w wal­ce. Przy­czy­na­mi spo­rów mię­dzy okre­ślo­ny­mi gru­pa­mi były mię­dzy inny­mi zie­mie (pod­bo­je) oraz reli­gia (nawra­ca­nie na chrze­ści­jań­stwo, dżi­had). W lite­ra­tu­rze przed­sta­wia­no jed­nak tak­że inną przy­czy­nę wojen – kon­flik­ty mię­dzy­ludz­kie. Histo­ria woj­ny tro­jań­skiej uka­zu­je obli­cze woj­ny nasta­wio­nej na cał­ko­wi­te znisz­cze­nie. Spię­trze­nie kon­flik­tów dopro­wa­dzi­ło do gnie­wu Achil­le­sa, co dało począ­tek woj­nie, któ­rej kon­se­kwen­cją była zagła­da Troi.

Rozwinięcie (kontekst):

Gene­zą woj­ny tro­jań­skiej było porwa­nie Hele­ny, naj­pięk­niej­szej kobie­ty świa­ta, żony Mene­la­osa (kró­la Spar­ty). Aby zro­zu­mieć przy­czy­nę kon­flik­tu, nale­ży zwró­cić uwa­gę na mito­lo­gicz­ną histo­rię spo­ru zapo­cząt­ko­wa­ne­go przez Eris (bogi­nię nie­zgo­dy). Kie­dy bogi­ni nie została... 

  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Iliada”

    5,49 VAT
    Dodaj do koszyka

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Ilia­dy” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Kon­flik­ty jako źró­dło lite­rac­kie­go obra­zu woj­ny” na pod­sta­wie „Ilia­dy”.