Oso­by matu­ral­ne, jeste­ście gotowe_i na wto­rek? 💪🏼 Co praw­da nie zmniej­szę Wasze­go stre­su przed matu­rą, ale posta­ram się Was uspo­ko­ić tuż po niej! Zapra­szam na mój live 4 maja o 17:00, pod­czas któ­re­go omó­wi­my po kolei wszyst­kie zada­nia i tema­ty wypra­co­wań. Będzie moż­na zada­wać pyta­nia, więc dowie­cie się, jak Wam poszło!