Etap I odwołania: wniosek o wgląd do egzaminu

Odwo­ła­nie od wyni­ku egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty zawsze roz­po­czy­na się od zło­że­nia wnio­sku o wgląd do pra­cy egza­mi­na­cyj­nej. Aby móc obej­rzeć swo­ją pra­cę, nale­ży pobrać odpo­wied­ni wnio­sek ze stro­ny CKE lub OKE, a następ­nie uzu­peł­nić go odpo­wied­ni­mi dany­mi i wysłać pod wska­za­ny adres.

Aktu­ali­za­cja z 30.06.  – poda­nie o wgląd do pra­cy moż­na szyb­ko (trzy klik­nię­cia) zło­żyć tutaj: 

OKE WARSZAWAhttps://​okew​gla​dy​.azu​re​web​si​tes​.net/

OKE KRAKÓWhttps://​www​.oke​.kra​kow​.pl/​w​n​i​o​s​e​k​_​o​_​w​g​l​ad/

Etap II odwołania: wgląd do egzaminu

W cią­gu mak­sy­mal­nie 5 dni od otrzy­ma­nia wnio­sku dyrek­tor okrę­go­wej komi­sji egza­mi­na­cyj­nej wyzna­cza ter­min wglą­du – prze­pi­sy nie pre­cy­zu­ją jed­nak ter­mi­nów. Wnio­ski są roz­pa­try­wa­ne zgod­nie z kolej­no­ścią zgło­szeń, co ozna­cza, że te zło­żo­ne naj­wcze­śniej będą roz­pa­try­wa­ne w pierw­szej kolejności.

Dyrek­tor OKE wyzna­cza ter­min (dzień i godzi­nę) oraz miej­sce doko­na­nia wglą­du – odby­wa się to w sie­dzi­bie lokal­nej OKE.

Przebieg wglądu:
  1. Wglą­du może doko­nać opie­kun praw­ny – bez udzia­łu osób trze­cich za wyjąt­kiem pra­cow­ni­ków OKE.
  2. Przed doko­na­niem wglą­du nale­ży oka­zać dowód oso­bi­sty.
  3. Czas prze­zna­czo­ny na wgląd to mini­mum 30 minut.
  4. Pod­czas wglą­du moż­na robić notat­ki i zdję­cia pra­cy (a nawet nale­ży; war­to wziąć ze sobą tele­fon z dobrym apa­ra­tem, aby póź­niej móc jesz­cze na spo­koj­nie prze­ana­li­zo­wać pra­cę w domu).
  5. W trak­cie wglą­du zda­ją­cy ma dostęp do zasad oce­nia­nia zadań i może zada­wać pyta­nia, na któ­re pra­cow­nik OKE (o ile ma taką moż­li­wość) powi­nien odpowiedzieć.

Etap III odwołania: wniosek o weryfikację liczby punktów

Jeśli pla­nu­jesz odwo­ła­nie od egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty, wnio­sek z uwzględ­nie­niem wszyst­kich nie­zbęd­nych infor­ma­cji (w tym m.in. nume­ra­mi zadań wyma­ga­ją­cy­mi wery­fi­ka­cji oraz uza­sad­nie­niem wyja­śnia­ją­cym, cze­mu nale­ży ci się wię­cej punk­tów) to abso­lut­na pod­sta­wa. Po doko­na­niu wglą­du masz 2 dni robo­cze na zło­że­nie wnio­sku o wery­fi­ka­cję licz­by punktów.

We wnio­sku nale­ży wska­zać nume­ry zadań, któ­re powin­ny zostać zwe­ry­fi­ko­wa­ne – mogą to być zarów­no zada­nia zamknię­te, jak i otwar­te. Egza­mi­na­tor samo­dziel­nie oce­nia, czy two­je zada­nie jest zgod­ne z klu­czem, ale Ty teraz musisz pro­wa­dzić wal­kę na argu­men­ty w swo­jej obro­nie (porów­nuj swo­je odpo­wie­dzi z tymi z klu­cza, a to, czy popeł­ni­łeś błę­dy rażą­ce, spraw­dzisz TUTAJ).  W cią­gu 7 dni od otrzy­ma­nia wnio­sku dyrek­tor OKE wery­fi­ku­je licz­bę punk­tów. Jeże­li wszyst­ko się zga­dza, jest to koniec pro­ce­du­ry – dosta­niesz nowe zaświad­cze­nie o wyni­kach egzaminu. 

Do której OKE należy złożyć wniosek o wgląd do pracy, weryfikację liczby punktów oraz odwołanie od wyników egzaminu ósmoklasisty?

Zgod­nie z zasa­da­mi prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty wszyst­kie wnio­ski o wery­fi­ka­cję licz­by punk­tów skła­da się do okrę­go­wej komi­sji egza­mi­na­cyj­nej. Tych jest w Pol­sce 8 (nie­któ­re OKE obej­mu­ją swo­im obsza­rem kil­ka woje­wództw). Poni­żej umiesz­czam ogól­no­do­stęp­ne dane wszyst­kich OKE w Polsce:

OKE Gdańsk (województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie)

Adres:
ul. Na Sto­ku 49
80 – 874 Gdańsk

Godzi­ny pra­cy:
Od ponie­dział­ku do piąt­ku 07:30 – 15:30

Nume­ry kon­tak­to­we:
(58) 320‑5590
506−227−763
506−227−741
518−214−157
518−214−122

E‑mail: komisja@oke.gda.pl

Link do stro­ny OKE Gdańsk z infor­ma­cja­mi na temat odwo­ła­nia: https://​www​.oke​.gda​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​p​a​g​e​=​w​n​i​o​s​e​k​-​o​-​w​g​lad

OKE Jaworzno (województwo śląskie)

Adres:
ul. Mic­kie­wi­cza 4
43 – 600 Jaworzno

Godzi­ny pra­cy:
Od ponie­dział­ku do piąt­ku 07:30 – 15:30

Nume­ry kon­tak­to­we:
+48 32 784 16 00

E‑mail:sekretariat@oke.jaworzno.pl

Link do stro­ny OKE Jaworz­no z infor­ma­cja­mi na temat odwo­ła­nia: https://​oke​.jaworz​no​.pl/​w​w​w​3​/​e​m​/​w​g​l​a​d​y​-​d​o​-​p​r​a​c​-​m​a​t​u​r​a​l​n​y​ch/

OKE Kraków (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie)

Adres:
os. Szkol­ne 37
31 – 978 Kraków

Godzi­ny pra­cy:
Od ponie­dział­ku do piąt­ku 08:00 – 16:00

Nume­ry kon­tak­to­we:
12 68 32 179

E‑mail:
 oke@oke.krakow.pl

Link do stro­ny OKE Kra­ków z infor­ma­cja­mi na temat odwo­ła­nia: http://​www​.oke​.kra​kow​.pl/

OKE Łomża (województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie)

Adres:
al. Legio­nów 9
18 – 400 Łomża

Godzi­ny pra­cy:
Od ponie­dział­ku do piąt­ku 08:00 – 16:00

Nume­ry kon­tak­to­we:
86 47 37 120 (nr wewnętrz­ny: 814)

E‑mail: sekretariat@oke.lomza.pl

Link do stro­ny OKE Łom­ża z infor­ma­cja­mi na temat odwo­ła­nia: https://​www​.oke​.lom​za​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​o​p​t​i​o​n​=​c​o​m​_​c​o​n​t​e​n​t​&​v​i​e​w​=​a​r​t​i​c​l​e​&​i​d​=​1​0​3​&​I​t​e​m​i​d​=91

OKE Łódź (województwo łódzkie i świętokrzyskie)

Adres:
ul. Praus­sa 4
94 – 203 Łódź

Godzi­ny pracy:
Od ponie­dział­ku do piąt­ku 08:00 – 16:00

Nume­ry kontaktowe:
(42) 634−91−33
(42) 664−80−50
(42) 664−80−60

E‑mail: sekretariat@lodz.oke.gov.pl

Link do stro­ny OKE Łódź z infor­ma­cja­mi na temat odwo­ła­nia: http://​www​.komi​sja​.pl

OKE Poznań (województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie)

Adres:
ul. Gro­no­wa 22
61 – 655 Poznań

Godzi­ny pracy:
Od ponie­dział­ku do piąt­ku 07:30 – 15:30

Nume­ry kontaktowe:
(61) 854 01 60
(61) 854 01 81

E‑mail: sekretariat@oke.poznan.pl

Link do stro­ny OKE Poznań z infor­ma­cja­mi na temat odwo­ła­nia: https://​www​.oke​.poznan​.pl/​c​m​s​,​1​6​3​,​w​n​i​o​s​e​k​_​o​_​w​g​l​a​d​_​d​o​_​s​p​r​a​w​d​z​o​n​e​j​_​i​_​o​c​e​n​i​o​n​e​j​_​p​r​a​c​y​_​e​g​z​a​m​i​n​_​m​a​t​u​r​a​l​n​y​_​2​0​1​4​.​htm

OKE Warszawa (województwo mazowieckie)

Adres:
Plac Euro­pej­ski 3
00 – 844 Warszawa

Godzi­ny pra­cy:
Od ponie­dział­ku do piąt­ku 08:00 – 16:00

Nume­ry kon­tak­to­we:
22 457 03 37
22 457 03 59
22 457 03 35

E‑mail: ragna.slezakowska@oke.waw.pl

sylwia.derda@oke.waw.pl

info@oke.waw.pl

Link do stro­ny OKE War­sza­wa z infor­ma­cja­mi na temat odwołania:

https://​oke​.waw​.pl/​a​r​t​y​k​u​l​y​/​l​i​s​t​a​.​p​h​p​?​i​d​_​k​a​t​e​g​o​r​i​i​=​3​5​3​#​m​e​n​u_0

OKE Wrocław (województwo dolnośląskie i opolskie)

Adres:
ul. Zie­liń­skie­go 57
53 – 533 Wrocław

Godzi­ny pra­cy:
Od ponie­dział­ku do piąt­ku 07:30 – 15:30

Nume­ry kon­tak­to­we:
71 785 18 85 (wglą­dy)
71 785 18 94
71 785 18 52

E‑mail: wglady@oke.wroc.pl, sekretariat@oke.wroc.pl

Link do stro­ny OKE Wro­cław z infor­ma­cja­mi na temat odwo­ła­nia: https://​oke​.wroc​.pl/​e​g​z​a​m​i​n​-​m​a​t​u​r​a​l​n​y​-​w​g​l​a​d​-​d​o​-​p​r​a​c​-​e​g​z​am/

Elek­tro­nicz­ny for­mu­larz wglą­dów: https://​oke​.wroc​.pl/​w​g​l​a​dy/