Aktu­ali­za­cja z 30.06. dla osób uczniow­skich pod­le­ga­ją­cych pod okręg war­szaw­ski – poda­nie o wgląd do pra­cy moż­na szyb­ko (trzy klik­nię­cia) zło­żyć tutaj: https://​okew​gla​dy​.azu​re​web​si​tes​.net/

Wynik matu­ry to w wie­lu przy­pad­kach być albo nie być. Od nie­go zale­ży, czy uda nam się dostać na wyma­rzo­ne stu­dia, czy też trze­ba będzie szy­ko­wać się do popra­wy egza­mi­nu. Jed­nak nie zawsze wszyst­ko jest tak pro­ste, jak mogło­by się wyda­wać. Od cza­su, gdy moja piąt­ko­wa uczen­ni­ca dosta­ła 30% na matu­rze z języ­ka pol­skie­go, wiem, że trze­ba wie­dzieć, jak się odwo­łać od wyni­ków matu­ry – oka­za­ło się bowiem, że wsku­tek błę­du komi­sji dosta­ła 30% zamiast nie­mal 90%. Czy war­to odwo­ły­wać się od wyni­ków matu­ry? Jak naj­bar­dziej! A poni­żej piszę, jak się odwo­łać od wyni­ków do OKE w 2022 r.

W tym wpi­sie przeczytasz:

 • Odwo­ła­nie od wyni­ków matu­ry – co to jest?
 • Odwo­ła­nie od matu­ry 2022 – terminy
 • Etap I odwo­ła­nia: wnio­sek o wgląd do matury
 • Etap II odwo­ła­nia: wgląd do matury
 • Etap III odwo­ła­nia: wnio­sek o wery­fi­ka­cję licz­by punktów
 • Etap IV odwo­ła­nia: odwo­ła­nie do Kole­gium Arbi­tra­żu Egzaminacyjnego
 • Do któ­rej OKE nale­ży zło­żyć wnio­sek o wgląd do pra­cy, wery­fi­ka­cję licz­by punk­tów oraz odwo­ła­nie od wyni­ków matury?

Odwołanie od wyników matury – co to jest?

Każ­dy, kto zda­je matu­rę, ma pra­wo do odwo­ła­nia od wyni­ków, któ­re są wydru­ko­wa­ne na świa­dec­twie. Co praw­da ta pro­ce­du­ra może wyda­wać się uciąż­li­wa, a nawet zbęd­na (czę­sto koniecz­ność wery­fi­ka­cji licz­by punk­tów unie­moż­li­wia nor­mal­ny udział w rekru­ta­cji na stu­dia), ale napraw­dę war­to to zro­bić, ponie­waż nie­kie­dy egza­mi­na­to­rzy… po pro­stu mylą się pod­czas oce­nia­nia prac. Świat widział już wszyst­kie moż­li­we rodza­je wpa­dek: wpi­sa­nie wyni­ku 19% zamiast 91%, nie­za­li­cze­nie popraw­nych odpo­wie­dzi w zada­niach zamknię­tych albo błę­dy w oce­nia­niu zadań otwar­tych. Jeże­li podej­rze­wasz, że masz błęd­ny wynik matu­ry, masz pra­wo do wglą­du i ewen­tu­al­ne­go odwo­ła­nia od wyni­ków. W naj­więk­szym skró­cie pro­ce­du­ra odwo­ła­nia wyglą­da tak:

 1. Wgląd do pracy
 2. Wnio­sek o wery­fi­ka­cję licz­by punktów
 3. Odwo­ła­nie do Kole­gium Arbi­tra­żu Egza­mi­na­cyj­ne­go (jeże­li mimo wszyst­ko wynik jest błędny)

W zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści przy­pad­ków, gdy wynik matu­ry jest zbyt niski mimo udzie­le­nia pra­wi­dło­wych odpo­wie­dzi, wnio­sek o wery­fi­ka­cję licz­by punk­tów wystar­cza, aby otrzy­mać popraw­ny wynik matu­ry. Cza­sa­mi jed­nak sytu­acja się kom­pli­ku­je (np. OKE odrzu­ca argu­men­ta­cję zda­ją­ce­go), w związ­ku z czym mamy pra­wo do postę­po­wa­nia w dru­giej instancji.

Odwołanie od matury 2022 – terminy

Od kie­dy moż­na odwo­łać się od matu­ry i ile mamy cza­su na spo­rzą­dze­nie wnio­sku o wgląd w pra­cę? Wbrew pozo­rom cza­su nie ma zbyt wie­le i nie war­to zwle­kać z wglą­dem na ostat­nią chwi­lę. Co roku okrę­go­we komi­sje egza­mi­na­cyj­ne mają ręce peł­ne robo­ty, a o cza­sie ocze­ki­wa­nia na wgląd decy­du­je kolej­ność zgło­szeń – a więc obo­wią­zu­je zasa­da: kto pierw­szy, ten lep­szy. Trze­ba jed­nak prze­strze­gać poniż­szych terminów:

 • od 5 lip­ca 2022 g. 08:30 do 5 stycz­nia 2023 g. 08:30 – masz moż­li­wość skła­da­nia wnio­sków o wgląd do pracy
 • maks. 5 dni robo­czych od dnia zło­że­nia wnio­sku o wgląd do matu­ry – dyrek­tor OKE wyzna­cza ter­min wglądu
 • maks. 2 dni robo­cze od dnia wglą­du – masz moż­li­wość skła­da­nia wnio­sku o wery­fi­ka­cję licz­by punktów
 • maks. 7 dni od dnia zło­że­nia wnio­sku o wery­fi­ka­cję licz­by punk­tów – OKE doko­nu­je wery­fi­ka­cji wyni­ku matury
 • maks. 14 dni od dnia otrzy­ma­nia wnio­sku – dyrek­tor okrę­go­wej komi­sji egza­mi­na­cyj­nej infor­mu­je pisem­nie (listem albo e‑mailem, albo fak­sem – jeże­li nr został poda­ny) absol­wen­ta o wyni­ku wery­fi­ka­cji sumy punktów
 • maks. 7 dni od dnia otrzy­ma­nia infor­ma­cji o wyni­ku wery­fi­ka­cji sumy punk­tów – masz moż­li­wość wnie­sie­nia odwo­ła­nia od wyni­ku wery­fi­ka­cji sumy punk­tów z czę­ści pisem­nej matu­ry (odwo­ła­nie może doty­czyć tyl­ko zadań otwartych)
 • maks. 7 dni od dnia otrzy­ma­nia odwo­ła­nia – dyrek­tor okrę­go­wej komi­sji egza­mi­na­cyj­nej infor­mu­je o wyni­ku odwo­ła­nia (moż­li­we jest uwzględ­nie­nie odwo­ła­nia w cało­ści, uwzględ­nie­nie czę­ścio­we lub odrzu­ce­nie odwołania)
 • maks. 21 dni (lub 28 dni) – Kole­gium Arbi­tra­żu Egza­mi­na­cyj­ne­go wery­fi­ku­je odwo­ła­nia nie­uwzględ­nio­ne w cało­ści przez dyrek­to­ra okrę­go­wej komi­sji egzaminacyjnej

Moż­li­wość skła­da­nia wnio­sków o wgląd do pra­cy otwie­ra się w dniu prze­ka­za­nia wyni­ków egza­mi­nu matu­ral­ne­go. W 2022 r. ter­mi­ny, od kie­dy moż­na zło­żyć odwo­ła­nie od wyni­ków matu­ry z języ­ka pol­skie­go, to 5 lip­ca 2022 r. (ter­min głów­ny) i 9 wrze­śnia 2022 r. (ter­min poprawkowy).

Sche­mat pro­ce­du­ry odwo­ła­nia od wyni­ków matu­ry. Źró­dło: CKE, Infor­ma­cja o spo­so­bie orga­ni­za­cji i prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nu matu­ral­ne­go w „For­mu­le 2022” obo­wią­zu­ją­ca w roku szkol­nym 2021/2022 – Aktu­ali­za­cja 1., [w:] https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EM%202022%20Informacja.pdf.

Etap I odwołania: wniosek o wgląd do matury

Odwo­ła­nie od wyni­ku egza­mi­nu matu­ral­ne­go zawsze roz­po­czy­na się od zło­że­nia wnio­sku o wgląd do pra­cy egza­mi­na­cyj­nej. Aby móc obej­rzeć swo­ją pra­cę, nale­ży pobrać odpo­wied­ni wnio­sek ze stro­ny CKE lub OKE, a następ­nie uzu­peł­nić go odpo­wied­ni­mi dany­mi i wysłać pod wska­za­ny adres.

Wypeł­nio­ny wnio­sek nale­ży zło­żyć do dyrek­to­ra wła­ści­wej komi­sji okrę­go­wej – czy­li do OKE odpo­wie­dzial­nej za prze­pro­wa­dza­nie egza­mi­nów w two­im woje­wódz­twie. Lista OKE wraz ze wska­za­niem obsłu­gi­wa­nych woje­wództw oraz dany­mi kon­tak­to­wy­mi znaj­du­je się na koń­cu wpi­su. Wnio­sek moż­na złożyć:

 • oso­bi­ście w sie­dzi­bie OKE
 • za pomo­cą peł­no­moc­ni­ka w sie­dzi­bie OKE (nie­zbęd­ne jest pełnomocnictwo)
 • listow­nie
 • mailem
 • fak­sem

Wnio­ski moż­na skła­dać od 5 lip­ca 2022 r. do 5 stycz­nia 2023 r. (doty­czy matu­ry pisa­nej w maju). Nie ma obo­wiąz­ku uzu­peł­nia­nia wnio­sku z sza­blo­nu. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że aby wnio­sek został roz­pa­trzo­ny, musi zawie­rać poniż­sze informacje:

 • imię i nazwi­sko zdającego
 • PESEL zda­ją­ce­go
 • dane tele­adre­so­we oso­by doko­nu­ją­cej wglą­du: adres pocz­to­wy, adres e‑mail lub numer telefonu
 • przed­miot i poziom egza­mi­nu, któ­re­go wgląd dotyczy
Rekomenduję korzystanie z szablonu wniosku udostępnionego przez CKE: link do pobrania wniosku.

Etap II odwołania: wgląd do matury

W cią­gu mak­sy­mal­nie 5 dni od otrzy­ma­nia wnio­sku dyrek­tor okrę­go­wej komi­sji egza­mi­na­cyj­nej wyzna­cza ter­min wglą­du – prze­pi­sy nie pre­cy­zu­ją jed­nak ter­mi­nów. Wnio­ski są roz­pa­try­wa­ne zgod­nie z kolej­no­ścią zgło­szeń, co ozna­cza, że te zło­żo­ne naj­wcze­śniej będą roz­pa­try­wa­ne w pierw­szej kolejności.

Dyrek­tor OKE wyzna­cza ter­min (dzień i godzi­nę) oraz miej­sce doko­na­nia wglą­du – odby­wa się to w sie­dzi­bie lokal­nej OKE.

Przebieg wglądu:
 1. Wglą­du moż­na doko­nać wyłącz­nie oso­bi­ście – bez udzia­łu osób trze­cich za wyjąt­kiem pra­cow­ni­ków OKE.
 2. Przed doko­na­niem wglą­du nale­ży oka­zać dowód oso­bi­sty.
 3. Czas prze­zna­czo­ny na wgląd to mini­mum 30 minut.
 4. Pod­czas wglą­du moż­na robić notat­ki i zdję­cia pra­cy (a nawet nale­ży; war­to wziąć ze sobą tele­fon z dobrym apa­ra­tem, aby póź­niej móc jesz­cze na spo­koj­nie prze­ana­li­zo­wać pra­cę w domu).
 5. W trak­cie wglą­du zda­ją­cy ma dostęp do zasad oce­nia­nia zadań i może zada­wać pyta­nia, na któ­re pra­cow­nik OKE (o ile ma taką moż­li­wość) powi­nien odpowiedzieć.

Etap III odwołania: wniosek o weryfikację liczby punktów

Jeśli pla­nu­jesz odwo­ła­nie od matu­ry, wnio­sek z uwzględ­nie­niem wszyst­kich nie­zbęd­nych infor­ma­cji (w tym m.in. nume­ra­mi zadań wyma­ga­ją­cy­mi wery­fi­ka­cji oraz uza­sad­nie­niem wyja­śnia­ją­cym, cze­mu nale­ży ci się wię­cej punk­tów) to abso­lut­na pod­sta­wa. Po doko­na­niu wglą­du masz 2 dni robo­cze na zło­że­nie wnio­sku o wery­fi­ka­cję licz­by punktów.

We wnio­sku nale­ży wska­zać nume­ry zadań, któ­re powin­ny zostać zwe­ry­fi­ko­wa­ne – mogą to być zarów­no zada­nia zamknię­te, jak i otwar­te. Egza­mi­na­tor samo­dziel­nie oce­nia, czy two­je zada­nie jest zgod­ne z klu­czem, ale Ty pro­wa­dzisz teraz wal­kę na argu­men­ty i bro­nisz swo­ich racji. 

Do wery­fi­ka­cji błę­dów pole­cam wpis z listą błę­dów rażą­cych, może wca­le ich nie popełnił_ś. 

W cią­gu 7 dni od otrzy­ma­nia wnio­sku dyrek­tor OKE wery­fi­ku­je licz­bę punk­tów. Jeże­li wszyst­ko się zga­dza, jest to koniec pro­ce­du­ry – dosta­niesz nowe świa­dec­two matu­ral­ne, a poprzed­nie musisz zwrócić.

Etap IV odwołania: odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Cza­sa­mi jed­nak oka­zu­je się, że odwo­ła­nie od wyni­ku matu­ry z pol­skie­go wyma­ga dodat­ko­wych dzia­łań – tak się dzie­je, gdy mimo wnio­sku o wery­fi­ka­cję punk­tów komi­sja nie zmie­nia w satys­fak­cjo­nu­ją­cy spo­sób wyni­ków zadań otwar­tych. W takiej sytu­acji nale­ży sko­rzy­stać z dru­giej instan­cji odwo­ław­czej, czy­li z odwo­ła­nia do Kole­gium Arbi­tra­żu Egzaminacyjnego. 

Na zło­że­nie odwo­ła­nia do KAE masz 7 dni od momen­tu otrzy­ma­nia decy­zji o wery­fi­ka­cji sumy punk­tów na matu­rze. Pod­sta­wą odwo­ła­nia jest wnio­sek, w któ­rym nale­ży wpi­sać nume­ry zadań z nie­pra­wi­dło­wą licz­bą punk­tów, a tak­że podać uza­sad­nie­nie. Na tym eta­pie spraw­dza­ne są wyłącz­nie zada­nia otwarte.

Waż­ne: w uza­sad­nie­niu musisz wyka­zać, że two­je roz­wią­za­nie jest mery­to­rycz­nie popraw­ne i zgod­ne z zasa­da­mi oce­nia­nia. Jeśli nie wiesz, jak to zro­bić, możesz popro­sić o pomoc swo­ją nauczy­ciel­kę języ­ka pol­skie­go lub sko­rzy­stać z mojej pomo­cy. Nie reko­men­du­ję pisa­nia uza­sad­nie­nia na wła­sną rękę, ponie­waż w spo­rach z CKE liczą się deta­le – wszyst­ko jest bowiem kwe­stią inter­pre­ta­cji. Wnio­ski bez uza­sad­nie­nia nie są rozpatrywane.

Do której OKE należy złożyć wniosek o wgląd do pracy, weryfikację liczby punktów oraz odwołanie od wyników matury?

Zgod­nie z zasa­da­mi prze­pro­wa­dza­nia matu­ry wszyst­kie wnio­ski o wery­fi­ka­cję licz­by punk­tów skła­da się do okrę­go­wej komi­sji egza­mi­na­cyj­nej. Tych jest w Pol­sce 8 (nie­któ­re OKE obej­mu­ją swo­im obsza­rem kil­ka woje­wództw). Poni­żej umiesz­czam ogól­no­do­stęp­ne dane wszyst­kich OKE w Polsce:

OKE Gdańsk (województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie)

Adres:
ul. Na Sto­ku 49
80 – 874 Gdańsk

Godzi­ny pra­cy:
Od ponie­dział­ku do piąt­ku 07:30 – 15:30

Nume­ry kon­tak­to­we:
(58) 320‑5590
506−227−763
506−227−741
518−214−157
518−214−122

E‑mail: komisja@oke.gda.pl

Link do stro­ny OKE Gdańsk z infor­ma­cja­mi na temat odwo­ła­nia: https://​www​.oke​.gda​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​p​a​g​e​=​w​n​i​o​s​e​k​-​o​-​w​g​lad

OKE Jaworzno (województwo śląskie)

Adres:
ul. Mic­kie­wi­cza 4
43 – 600 Jaworzno

Godzi­ny pra­cy:
Od ponie­dział­ku do piąt­ku 07:30 – 15:30

Nume­ry kon­tak­to­we:
+48 32 784 16 00

E‑mail:sekretariat@oke.jaworzno.pl

Link do stro­ny OKE Jaworz­no z infor­ma­cja­mi na temat odwo­ła­nia: https://​oke​.jaworz​no​.pl/​w​w​w​3​/​e​m​/​w​g​l​a​d​y​-​d​o​-​p​r​a​c​-​m​a​t​u​r​a​l​n​y​ch/

OKE Kraków (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie)

Adres:
os. Szkol­ne 37
31 – 978 Kraków

Godzi­ny pra­cy:
Od ponie­dział­ku do piąt­ku 08:00 – 16:00

Nume­ry kon­tak­to­we:
12 68 32 179

E‑mail:
 oke@oke.krakow.pl

Link do stro­ny OKE Kra­ków z infor­ma­cja­mi na temat odwo­ła­nia: http://​www​.oke​.kra​kow​.pl/

OKE Łomża (województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie)

Adres:
al. Legio­nów 9
18 – 400 Łomża

Godzi­ny pra­cy:
Od ponie­dział­ku do piąt­ku 08:00 – 16:00

Nume­ry kon­tak­to­we:
86 47 37 120 (nr wewnętrz­ny: 814)

E‑mail: sekretariat@oke.lomza.pl

Link do stro­ny OKE Łom­ża z infor­ma­cja­mi na temat odwo­ła­nia: https://​www​.oke​.lom​za​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​o​p​t​i​o​n​=​c​o​m​_​c​o​n​t​e​n​t​&​v​i​e​w​=​a​r​t​i​c​l​e​&​i​d​=​1​0​3​&​I​t​e​m​i​d​=91

OKE Łódź (województwo łódzkie i świętokrzyskie)

Adres:
ul. Praus­sa 4
94 – 203 Łódź

Godzi­ny pracy:
Od ponie­dział­ku do piąt­ku 08:00 – 16:00

Nume­ry kontaktowe:
(42) 634−91−33
(42) 664−80−50
(42) 664−80−60

E‑mail: sekretariat@lodz.oke.gov.pl

Link do stro­ny OKE Łódź z infor­ma­cja­mi na temat odwo­ła­nia: http://​www​.komi​sja​.pl

OKE Poznań (województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie)

Adres:
ul. Gro­no­wa 22
61 – 655 Poznań

Godzi­ny pracy:
Od ponie­dział­ku do piąt­ku 07:30 – 15:30

Nume­ry kontaktowe:
(61) 854 01 60
(61) 854 01 81

E‑mail: sekretariat@oke.poznan.pl

Link do stro­ny OKE Poznań z infor­ma­cja­mi na temat odwo­ła­nia: https://​www​.oke​.poznan​.pl/​c​m​s​,​1​6​3​,​w​n​i​o​s​e​k​_​o​_​w​g​l​a​d​_​d​o​_​s​p​r​a​w​d​z​o​n​e​j​_​i​_​o​c​e​n​i​o​n​e​j​_​p​r​a​c​y​_​e​g​z​a​m​i​n​_​m​a​t​u​r​a​l​n​y​_​2​0​1​4​.​htm

OKE Warszawa (województwo mazowieckie)

Adres:
Plac Euro­pej­ski 3
00 – 844 Warszawa

Godzi­ny pra­cy:
Od ponie­dział­ku do piąt­ku 08:00 – 16:00

Nume­ry kon­tak­to­we:
22 457 03 37
22 457 03 59
22 457 03 35

E‑mail: ragna.slezakowska@oke.waw.pl

sylwia.derda@oke.waw.pl

info@oke.waw.pl

Link do stro­ny OKE War­sza­wa z infor­ma­cja­mi na temat odwołania:

https://​oke​.waw​.pl/​a​r​t​y​k​u​l​y​/​l​i​s​t​a​.​p​h​p​?​i​d​_​k​a​t​e​g​o​r​i​i​=​3​5​3​#​m​e​n​u_0

OKE Wrocław (województwo dolnośląskie i opolskie)

Adres:
ul. Zie­liń­skie­go 57
53 – 533 Wrocław

Godzi­ny pra­cy:
Od ponie­dział­ku do piąt­ku 07:30 – 15:30

Nume­ry kon­tak­to­we:
71 785 18 85 (wglą­dy)
71 785 18 94
71 785 18 52

E‑mail: wglady@oke.wroc.pl, sekretariat@oke.wroc.pl

Link do stro­ny OKE Wro­cław z infor­ma­cja­mi na temat odwo­ła­nia: https://​oke​.wroc​.pl/​e​g​z​a​m​i​n​-​m​a​t​u​r​a​l​n​y​-​w​g​l​a​d​-​d​o​-​p​r​a​c​-​e​g​z​am/

Elek­tro­nicz­ny for­mu­larz wglą­dów: https://​oke​.wroc​.pl/​w​g​l​a​dy/