Opra­co­wa­ne pyta­nia jaw­ne do matu­ry ust­nej 2024 pomo­gą Ci odpo­wied­nio przy­go­to­wać się do egza­mi­nu i unik­nąć stre­su zwią­za­ne­go z koniecz­no­ścią odświe­że­nia wie­dzy z 40 lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Przy­go­to­wa­ny prze­ze mnie pakiet zawie­ra 110 omó­wień zagad­nień z puli jaw­nej w for­mie roz­praw­ki: każ­dy temat zawie­ra wstęp wraz z tezą, roz­wi­nię­cie na pod­sta­wie wska­za­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, kon­tekst (w 95% doty­czą­cy innej lek­tu­ry z listy) oraz zakoń­cze­nie z podsumowaniem. 

Zadba­łam o to, aby zagad­nie­nia zosta­ły omó­wio­ne pro­stym języ­kiem i przy zacho­wa­niu jak naj­więk­szej szcze­gó­ło­wo­ści, dzię­ki cze­mu powtór­ka pozwo­li jed­no­cze­śnie odświe­żyć naj­waż­niej­sze infor­ma­cje ze wszyst­kich lektur! 

Zestaw opra­co­wań pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2024 cze­ka do kupie­nia w skle­pie Baby od polskiego!

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Dlaczego warto sięgnąć po opracowania pytań jawnych na maturę ustną 2024 Baby od polskiego?

Matu­ra ust­na w nowej for­mu­le jest wyma­ga­ją­ca – wiem to, bo opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z puli jaw­nej zaję­ło mi kil­ka mie­się­cy! Zarów­no licz­ba pytań, jak i ich obszer­ność mogą budzić strach, dla­te­go przy­go­to­wa­łam pomoc, dzię­ki któ­rej znacz­nie łatwiej pora­dzisz sobie z przy­go­to­wa­niem do majo­we­go egza­mi­nu! Jeże­li nie wiesz, czy to dla Cie­bie, poni­żej 5 powo­dów, dla któ­rych war­to się­gnąć po gotow­ce do matu­ry ustnej:

 1. Przej­rzy­sta for­ma – wszyst­kie opra­co­wa­nia są przy­go­to­wa­ne według wyma­gań CKE: zawie­ra­ją wstęp z tezą, roz­wi­nię­cie na pod­sta­wie lek­tu­ry, kon­tekst oraz zakończenie.
 2. Cała wie­dza w jed­nym miej­scu – zadba­łam o to, aby przy omó­wie­niu zagad­nień zawrzeć wszyst­kie infor­ma­cje z lek­tur nie­zbęd­ne do zdo­by­cia mak­sy­mal­nej oceny.
 3. Funk­cjo­nal­ne kon­tek­sty – zawar­łam kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych (z kil­ko­ma wyjąt­ka­mi), dla­te­go nauka jest przy oka­zji powtór­ką wie­dzy potrzeb­nej na maturę.
 4. Brak zbęd­nych deta­li – w odpo­wie­dzi cho­dzi o to, aby zre­ali­zo­wać temat, a nie stre­ścić lek­tu­rę, dla­te­go nie znaj­dziesz tu stresz­czeń, lecz kon­kret­ne opi­sy sytu­acji pasu­ją­ce do tematu.
 5. Przej­rzy­stość – każ­dy temat jest opi­sa­ny w taki spo­sób, by po prze­czy­ta­niu było jasne, o co cho­dzi (to z pew­no­ścią uła­twi Ci robie­nie notat­ki lub mapy myśli!).

Zestaw opra­co­wań jest dostęp­ny w skle­pie. Lek­tu­ry moż­na rów­nież kupo­wać poje­dyn­czo, ale pamię­taj, że w pakie­cie jest taniej! Koszt to 150 zł, co daje wynik 1,36 zł za pytanie!

Czy pytania w 2024 różnią się od zagadnień z poprzednich lat?

Zagad­nie­nia znaj­du­ją­ce się na liście na 2024 deli­kat­nie róż­nią się od pytań z 2023 r. Co praw­da róż­ni­ce nie są wiel­kie (zde­cy­do­wa­na więk­szość pytań pozo­sta­ła bez zmian lub zosta­ła jedy­nie ina­czej sfor­mu­ło­wa­na), to jed­nak w wymo­gach na nad­cho­dzą­cą matu­rę znaj­du­ją się nowe tematy.

Wszyst­kie zagad­nie­nia obo­wią­zu­ją­ce w 2023 r., któ­rych nie ma w wyma­ga­niach na 2024 i 2025 są dostęp­ne za dar­mo na blo­gu. War­to z nich sko­rzy­stać – znaj­dziesz w nich infor­ma­cje, któ­re pogłę­bią Two­ją wie­dzę z danej lek­tu­ry obowiązkowej!

Czy matura ustna 2024 będzie trudniejsza?

Wbrew obie­go­wej opi­nii matu­ra ust­na w nowej for­mu­le nie jest trud­niej­sza niż wcze­śniej. Świad­czą o tym wyni­ki pierw­sze­go egza­mi­nu ust­ne­go, któ­ry zda­ło 99% osób. Oczy­wi­ście nie ozna­cza to, że moż­na zlek­ce­wa­żyć tę część matu­ry – nale­ży się do niej solid­nie przy­go­to­wać, w czym mogą Ci pomóc moje opra­co­wa­nia pytań jaw­nych na 2024 r., ale nie musisz się oba­wiać, że nie zdasz. Zde­cy­do­wa­na więk­szość matu­rzy­stów daje sobie radę, a poczu­cie stre­su napę­dza­ją tyl­ko ci, któ­rzy chcą Cię nacią­gnąć na dro­gie kursy.

Z czego musi się składać odpowiedź na maturze ustnej? Przebieg egzaminu i rodzaje zadań

Egza­min ust­ny w nowej for­mu­le trwa 30 minut i skła­da się z trzech etapów:

 1. przy­go­to­wa­nie do odpo­wie­dzi (15 minut),
 2. wypo­wiedź mono­lo­go­wa, w trak­cie któ­rej oma­wiasz dwa wylo­so­wa­ne pyta­nia – jed­no jaw­ne i jed­no nie­jaw­ne (10 minut),
 3. roz­mo­wa z komi­sją (5 minut).

Na samym począt­ku egza­mi­nu wylo­su­jesz dwa pyta­nia: jed­no z puli jaw­nej i jed­no nie­jaw­ne, któ­re będziesz póź­niej oma­wiać przez 10 minut. Co nie­zwy­kle istot­ne, komi­sja nie narzu­ci Ci kolej­no­ści roz­wią­zy­wa­nia zadań ani nie podzie­li cza­su – to od Cie­bie zale­ży, jak dłu­go będziesz oma­wiać oba zagad­nie­nia (masz na to łącz­nie 10 minut). Przed roz­po­czę­ciem odpo­wie­dzi będziesz mieć 15 minut na przy­go­to­wa­nie się – dosta­niesz kart­kę i dłu­go­pis, więc będziesz mogła_mógł przy­go­to­wać sobie kon­spekt tego, co powiesz. Następ­nie komi­sja przez 5 minut będzie pro­wa­dzić z Tobą roz­mo­wę, w trak­cie któ­rej może na przy­kład zapy­tać o:
zagad­nie­nia okre­ślo­ne w pole­ce­niach do obu zadań
utwór lite­rac­ki lub tekst kul­tu­ry dołą­czo­ny do pole­ce­nia
treść utwo­rów przy­wo­ła­nych w odpo­wie­dzi
two­je sta­no­wi­sko wzglę­dem oma­wia­ne­go tema­tu (indy­wi­du­al­ną reflek­sję) – to pyta­nie obo­wiąz­ko­wo musi się pojawić

A jak wyglą­da­ją pyta­nia nie­jaw­ne? Mogą one doty­czyć lite­ra­tu­ry, sztu­ki lub języ­ka i pole­ga­ją na tym, że dosta­niesz mate­riał źró­dło­wy (frag­ment utwo­ru lite­rac­kie­go, obraz lub tekst o języ­ku), na pod­sta­wie któ­re­go będziesz musiał_a udzie­lić odpo­wie­dzi. Przy­kła­do­we tema­ty pytań nie­jaw­nych to:

 • Kry­zys war­to­ści w świe­cie ska­żo­nym złem.
 • Two­rze­nie – naśla­do­wa­nie rze­czy­wi­sto­ści czy jej wyobrażanie?
 • Zróż­ni­co­wa­nie języ­ko­we wypo­wie­dzi jako spo­sób wyra­ża­nia emocji.

Każ­de z zagad­nień nale­ży uzu­peł­nić dru­gim tek­stem (zazwy­czaj jest to tekst lite­rac­ki, ale może być tak­że tekst kul­tu­ry, a w przy­pad­ku zadań języ­ko­wych – przy­kła­da­mi wła­snych doświad­czeń komunikacyjnych).

Kiedy odbędzie się matura ustna 2024?

W har­mo­no­gra­mie matur opu­bli­ko­wa­nym przez CKE znaj­du­je się infor­ma­cja, że matu­ry ust­ne z języ­ka pol­skie­go będą prze­pro­wa­dza­ne od 11 do 16 maja (z wyjąt­kiem 12 maja) i od 20 do 25 maja 2024. Kon­kret­ny ter­min egza­mi­nu jest zawsze usta­la­ny przez szko­łę i nie może przy­pa­dać w nie­dzie­lę. A czy matu­ra ust­na może odby­wać się w sobo­tę? Oka­zu­je się, że tak – w 2024 r. sobot­nie ter­mi­ny to 11 i 25 maja.

Jak dobrze przygotować się do matury ustnej? Sięgnij do Informatora!

Czę­sto pyta­cie mnie, co zro­bić, aby jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu ust­ne­go. Odpo­wiedź brzmi: przede wszyst­kim opa­no­wać odpo­wie­dzi na pyta­nia jaw­ne i zapo­znać się ze struk­tu­rą egza­mi­nu! W Infor­ma­to­rze opu­bli­ko­wa­nym przez CKE znaj­dziesz wie­le waż­nych infor­ma­cji doty­czą­cych spo­so­bu prze­pro­wa­dze­nia egza­mi­nu, a tak­że przy­kła­do­we zada­nia nie­jaw­ne oraz pro­po­zy­cje pytań zada­wa­nych przez komi­sję. Zapo­znaj się z Infor­ma­to­rem CKE z języ­ka pol­skie­go i zdaj dobrze matu­rę ust­ną w 2024 r.! Link znaj­dziesz poniżej.

Ile lektur obowiązkowych trzeba opanować?

Na matu­rze w 2024 r. obo­wią­zu­je 41 lek­tur obo­wiąz­ko­wych, z cze­go 40 to te, któ­re poja­wia­ją się w pyta­niach jaw­nych, nato­miast dodat­ko­wa pozy­cja to „Lament świę­to­krzy­ski”. Pyta­nia z lek­tur obo­wiąz­ko­wych mogą poja­wić się w teście histo­rycz­no­li­te­rac­kim – we wpi­sie „Naucz się pytań jaw­nych, a zdasz matu­rę pisem­ną?” poka­zy­wa­łam, że zna­jo­mość zagad­nień jaw­nych może zapew­nić nawet 12 punk­tów w czę­ści testowej!

Ile pytań jawnych obowiązuje na maturze ustnej w 2024 r.?

Po zmia­nach z mar­ca 2023 r. na liście znaj­du­je się 110 pytań jaw­nych. Wcze­śniej było ich 163 (co tłu­ma­czy, cze­mu taka licz­ba czę­sto poja­wia się w inter­ne­to­wych wpi­sach), jed­nak aż 53 pyta­nia zosta­ły wykre­ślo­ne i nie będą obo­wią­zy­wać na matu­rze ust­nej w maju 2024.

Chcesz osią­gnąć wyma­rzo­ny wynik na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go? Sko­rzy­staj z moich opra­co­wań pytań jaw­nych i zdaj dobrze egza­min w 2024 r.! Nie zwle­kaj i kup pakiet omó­wień już teraz!

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
[auto­pro­mo­cja]
Sum­ma­ry
product image
Aggre­ga­te Rating
no rating based on 0 votes 
Pro­duct Name
Opra­co­wa­nia pytań jaw­nych – pełen zestaw 40 lek­tur na matu­rę ust­ną 2024
Pri­ce
PLN 150
Pro­duct Availability
Ava­ila­ble in Stock