Poroz­ma­wiaj ze mną o poezji! No weź, plizzzz. Chodź poga­dać. Mam taki plan, by wybić moje­mu absol­wen­to­wi z gło­wy tę myśl:

nie­na­wi­dzę poezji in gene­ral. po pro­stu nie tra­wię, nie jest nam po dro­dze ze sobą. i w szko­le wca­le nie słu­cha­łem, jak było oma­wia­nie, nigdy nie umia­łem się sku­pić, bo mia­łem wra­że­nie, że to są jakieś pier­do­ły, ni cho­le­ry nie umiem pod­łą­czyć się pod czy­jąś kon­cep­cję inter­pre­ta­cji, ale też no… poezja w szko­le zawsze była, jest i będzie na mak­sa nud­na. I też nie kupu­ję w ogó­le tego, że musi­my ana­li­zo­wać te wszyst­kie * środ­ki poetyc­kie i uda­wać, że to ma jakieś zna­cze­nie – moze ma, a może nie. ja wolę raczej takie cher­ry pic­king: wybie­rać sobie z wier­sza coś, co mnie sie podo­ba, a nie ana­li­zo­wać to w kon­tek­ście całe­go wier­sza. ludzie pisa­li róż­ne rze­zy, np. modli­twy na kamie­niach wró­żeb­nych i czy je ana­li­zu­je­my dzi­siaj? nie! Życie bie­gnie do przo­du i z poezją jest tak samo, kto czy­ta dziś poezje?! czy tak napraw­dę tak waż­ne jest roz­bu­dze­nie w mło­dzie­ży pasji do cze­goś, czym się inte­re­su­je max 5000 ludzi w tym kra­ju” [pisow­nia ory­gi­nal­na z cza­tu na Instagramie]

Zapra­szam dzi­siaj na bez­płat­ny webi­nar: “Poezja bez fil­tra, czy­li jak uczyć w epo­ce nowych mediów”, będę roz­ma­wia­ła wraz z Justy­ną Rado­miń­ską o tym, czym jest dla nas poezja w szko­le, a czym jest ona dla osób uczniow­skich. Jak jej uczyć? Czy warto?

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Mag­da­le­na Pio­trow­ska – Dyrek­tor­ka ds. edu­ka­cji w Fun­da­cji na rzecz Wiel­kich Histo­rii i współ­twór­czy­ni kon­kur­su foto­gra­ficz­ne­go “Baczyń­ski bez filtra”.

Widzi­my się o 19.00 tutaj: https://​fb​.me/​e​/​2​s​U​A​2​s​QMX

@wielkiehistorie @baczynskibezfiltra #poezja #baczyń­ski #nauczy­ciel #język­pol­ski #nauczy­ciel­ka