TABELI (MÓJ AUTORSKI POMYSŁ NA PISANIE ROZPRAWEK, BY NIE ZAPOMNIEĆICH WAŻNYCH ELEMENTACH) ZNAJDUJE SIĘ ROZPRAWKA, PUBLIKUJĘ ZA ZGODĄ AUTORA.

Zmo­dy­fi­ko­wa­li­śmy pole­ce­nie, by ćwi­czyć zna­jo­mość “Pana Tadeusza”

TEMAT: Żyją­cy w pierw­szej poło­wie XIX wie­ku poeta, peda­gog, dzia­łacz spo­łecz­ny, a nade wszyst­ko wybit­ny baj­ko­pi­sarz Sta­ni­sław Jacho­wicz stwo­rzył krót­ki utwór pt. “Wieś”: 

Cudze chwa­li­cie

Swe­go nie znacie, 

Sami nie wiecie, 

Co posia­da­cie. 

A boć nie śliczne

Te wio­ski liczne?

Ten kraj kochany?...

Uza­sad­nij, że zamiesz­czo­ny wyżej wiersz, z któ­re­go pocho­dzi zna­ne pol­skie przy­sło­wie, mimo upły­wu lat nie stra­ci­ło na aktualności. 

wprowadzenie‌ ‌do‌ ‌tematu‌‌ ‌np.‌ ‌Ostatnio‌ ‌

zastanawiałem‌ ‌się,‌ ‌czy…‌ ‌

Po‌ ‌rozmowie‌ ‌z‌ ‌X‌ ‌i‌ ‌Y,‌ ‌zagłębieniu‌ ‌się‌ ‌w‌ ‌temat‌ ‌

okazało‌ ‌się,‌ ‌że…‌ ‌ ‌1+1

 

 

TEZA‌:‌ ‌(jedno‌ ‌zdanie‌ ‌oznaj­mu­ją­ce)‌ =2

Ostat­nio zasta­na­wia­łem się, czy ludzie doce­nia­ją wła­sną kul­tu­rę. Po odpo­wiedź się­gną­łem do książ­ki Ada­ma Mic­kie­wi­cza pt.: “Pan Tade­usz” i oka­za­ło się, że nasi przod­ko­wie wole­li zagra­nicz­ne zwy­cza­je, co mogę zauwa­żyć tak­że we współ­cze­snym świe­cie. Moim zda­niem przy­sło­wie “cudze chwa­li­cie, swe­go nie zna­cie” mimo upły­wu lat  nie stra­ci­ło na aktualności.

ARGUMENT (jed­no zdanie)

 PRZYKŁAD lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej (jed­no zda­nie zło­żo­ne); (gatu­nek, autor, tytuł i wpro­wadź boha­te­ra) np. Moż­na to zauwa­żyć w powie­ści Bole­sła­wa Pru­sa pt. “Lal­ka”, w któ­rej Sta­ni­sław Wokulski…(to, co tu zapi­szesz musi mieć zwią­zek z argumentem)

reflek­sja z tre­ści  (ZE TRZY ZDANIA) (opo­wiedz treść, ale tyl­ko tę zwią­za­ną z tema­tem i dodaj swo­je przemyślenia)

pod­su­mo­wa­nie przy­kła­du i argu­men­tu i odwo­ła­nie do tezy (jed­no zdanie)

Pola­cy nie doce­nia­ją rodzi­mej przy­ro­dy. Hra­bia i Teli­me­na wole­li zagra­nicz­ne kra­jo­bra­zy, świad­czy o tym ich roz­mo­wa w Świą­ty­ni Duma­nia, pod­czas któ­rej on zachwy­cał się Wło­cha­mi, a ona Peters­bur­giem. W tych roz­wa­ża­niach prze­szko­dził im obu­rzo­ny Tade­usz, któ­ry zwró­cił uwa­gę na pięk­no Litwy. Dla mło­de­go szlach­ci­ca  zachwy­ca­ją­ce były lasy peł­ne topo­li, któ­re chro­ni­ły dwór od wia­tru, pola peł­ne roz­ma­ite­go zbo­ża i roślin, obec­ność poto­ków i stru­mie­ni. Przy­kład ten dowo­dzi, że już w XIX wie­ku ludzie zachwy­ca­li się tym, co obce i zapo­mi­na­li o tym, co mają wokół sie­bie. Dziś tak­że czę­sto wybie­ra­my zagra­nicz­ne kie­run­ki. Pola­cy uwa­ża­ją, że nasze rodzi­me kra­jo­bra­zy odbie­ga­ją wyglą­dem od tych zagra­nicz­nych.  Moim zda­niem nasze lokal­ne wido­ki nie odbie­ga­ją wyglą­dem od tych zagra­nicz­nych. W Pol­sce jest wie­le bar­dzo ład­nych wyróż­nia­ją­cych się miejsc np. Tatry lub Pół­wy­sep Hel­ski. Rów­nież tam bar­dzo miło spę­dza się czas. Musi­my też doce­niać to, że nie­któ­re kra­je nie posia­da­ją dostę­pu do morza lub gór. ARGUMENT (jed­no zdanie)

 PRZYKŁAD lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej (jed­no zda­nie zło­żo­ne); (gatu­nek, autor, tytuł i wpro­wadź boha­te­ra) np. Moż­na to zauwa­żyć w powie­ści Bole­sła­wa Pru­sa pt. “Lal­ka”, w któ­rej Sta­ni­sław Wokulski…(to, co tu zapi­szesz musi mieć zwią­zek z argumentem)

reflek­sja z tre­ści  (ZE TRZY ZDANIA) (opo­wiedz treść, ale tyl­ko tę zwią­za­ną z tema­tem i dodaj swo­je przemyślenia)

pod­su­mo­wa­nie przy­kła­du i argu­men­tu i odwo­ła­nie do tezy (jed­no zdanie)

Ludzie inspi­ru­ją się cudzo­ziem­ską modą. Potwier­dze­niem mojej tezy jest posta­wa Rejen­ta, któ­ry na swo­je zarę­czy­ny zamiast tra­dy­cyj­ne­go stro­ju szla­chec­kie­go zało­żył fran­cu­ski frak. Rejent swo­im zacho­wa­niem zła­mał zasa­dy przy­ję­te przez szlach­tę, co spo­tka­ło się z nie­za­do­wo­le­niem Dobrzyń­skie­go. Tym­cza­sem nasz rodzi­my strój nie odbie­gał uro­dą od fran­cu­skie­go, ponie­waż: był kolo­ro­wy, ory­gi­nal­ny, zawie­rał bar­dzo dużo pasu­ją­cych do sie­bie ele­men­tów. Moim zda­niem inten­cją Rejen­ta było poka­za­nie, że jest on oso­bą podą­ża­ją­cą za modą, ale stro­je pol­skiej szlach­ty były rów­nie ład­ne i mod­ne. W obec­nych  cza­sach w Pol­sce pano­wa­ło takie prze­ko­na­nie, że zagra­nicz­na odzież jest lep­szej jako­ści i są atrak­cyj­niej­sze. Dopie­ro w ostat­nim cza­sie Pola­cy zaczę­li kupo­wać nasze rodzi­me ubra­nia na rzecz rezy­gna­cji z zagra­nicz­nych produktów. 


ODWOŁANIE DO TEZY

przy­po­mnie­nie argu­men­tów i przykładów

reflek­sje z tre­ści w for­mie podsumowania

Według mnie pol­skie kra­jo­bra­zy i nasz rodzi­my prze­mysł odzie­żo­wy to tyl­ko przy­kła­dy tego, w czym Pol­ska nie odbie­ga jako­ścią od innych państw, a cze­go wie­lu Pola­ków nie doce­nia.  Wyda­je mi się, że powin­ni­śmy zacząć dostrze­gać zale­ty naszych naro­do­wych kra­jo­bra­zów i pol­skich ubrań, ponie­waż nie odbie­ga­ją one wyglą­dem i jako­ścią od zagra­nicz­nych konkurentów. 


361 słów