Pro­gram Roman­ty­ko­nu II – „Bal­la­dy i roman­se”: 00:00:00 – uro­czy­ste otwar­cie impre­zy pro­wa­dzo­ne przez Ane­tę Kory­ciń­ską i Rober­ta Kowal­skie­go; 00:34:00 – Miko­łaj Kołysz­ko: Folk­lor „Bal­lad i roman­sów” – pre­lek­cja doty­czy inspi­ra­cji Ada­ma Mic­kie­wi­cza wie­rze­nia­mi ludo­wy­mi, poda­nia­mi i ich twór­czej rein­ter­pre­ta­cji; 01:16:34 – dys­ku­sja pro­wa­dzo­na przez Mile­nę Chi­liń­ską; 01:21:01 – prze­rwa kawo­wa; 01:35:00 – Mile­na Chi­liń­ska: „Bal­la­dy i roman­se” Ada­ma Mic­kie­wi­cza w pla­sty­ce pol­skiej — pre­lek­cja poświę­co­na recep­cji „Bal­lad i roman­sów” w malar­stwie i gra­fi­ce, zwłasz­cza XIX wie­ku; 02:16:05 – dys­ku­sja pro­wa­dzo­na przez Ane­tę Kory­ciń­ską; 02:20:00 – prze­rwa kawo­wa; 02:24:30 – Ane­ta Kory­ciń­ska: „Grzech bal­la­do­ma­nii” – o epi­lo­gach i epi­go­nach „Bal­lad i roman­sów” – pre­lek­cja poświę­co­na naśla­dow­nic­twu utwo­rów A. Mic­kie­wi­cza, a tak­że pró­bom dopi­sa­nia zakoń­czeń do „Bal­lad i roman­sów”; 03:13:50 – dys­ku­sja pro­wa­dzo­na przez Rober­ta Kowal­skie­go; 03:21:05 – prze­rwa kawo­wa; 03:36:35 – Insty­tut Ada­ma Mic­kie­wi­cza 04:01:00 – prze­rwa obia­do­wa; 04:35:30 – Maria Molen­da: W gar­de­ro­bie Ada­ma i Mary­li. Moda dam­ska i męska cza­sów “Bal­lad i roman­sów” – wykład poświę­co­ny ubio­ro­wi i jego roli w cza­sach mło­do­ści Ada­ma Mic­kie­wi­cza, zwłasz­cza w oko­li­cach roku 1822; 05:39:30 – Mar­ta Nowic­ka: Skan­dal roman­tycz­ny, czy­li feno­men popu­lar­no­ści „Bal­lad i roman­sów”. Nie­spo­dzie­wa­ny prze­łom w histo­rii lite­ra­tu­ry czy XIX-wiecz­na prze­my­śla­na stra­te­gia mar­ke­tin­go­wa? – pre­lek­cja doty­czą­ca gene­zy i recep­cji zbio­ru wier­szy Ada­ma Mic­kie­wi­cza; 06:18:30 – dys­ku­sja pro­wa­dzo­na przez Mile­nę Chi­liń­ską; 06:25:56 – prze­rwa kawo­wa; 06:35:01 – Agniesz­ka Zie­liń­ska: Świ­teź w bal­la­dach Mic­kie­wi­cza i dziś” – pre­lek­cja poświę­co­na poetyc­kie­mu obra­zo­wi jezio­ra Świ­teź w bal­la­dach: „Świ­teź”, „Świ­te­zian­ka”, „Ryb­ka”, a tak­że dzi­siej­sze­mu wyglą­do­wi miejsc opi­sa­nych w utwo­rach; 07:01:57 – dys­ku­sja pro­wa­dzo­na przez Rober­ta Kowal­skie­go; 07:11:22 – prze­rwa kawo­wa; 07:33:39 – Robert Kowal­ski: Rusał­ka, topie­li­ca czy syre­na? Mito­lo­gicz­na i folk­lo­ry­stycz­na gene­za „Świ­te­zian­ki” – pre­lek­cja poświę­co­na posta­ci Świ­te­zian­ki w kon­tek­ście mito­lo­gicz­nym oraz folk­lo­ry­stycz­nym: pró­ba odna­le­zie­nia cech wspól­nych pomię­dzy boha­ter­ką bal­la­dy i inny­mi demo­na­mi wod­ny­mi wystę­pu­ją­cy­mi w legen­dach i poda­niach; 07:57:40 – dys­ku­sja pro­wa­dzo­na przez Mile­nę Chi­liń­ską; 08:11:39 – prze­rwa kawo­wa; 08:34:24 – wspól­ne czy­ta­nie „Bal­lad i roman­sów” – pro­wa­dzą­cy wybio­rą chęt­nych z audy­to­rium, by wspól­nie na sce­nie odczy­tać utwo­ry A. Mic­kie­wi­cza; 09:22:40 – pre­zen­ta­cja prze­brań i roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su na naj­lep­szy kostium XIX-wiecz­ny; uro­czy­ste zamknię­cie „Roman­ty­ko­nu II”.