Pisanie wypra­cow­ań prob­le­mowych czy inter­pre­tacji jest umiejęt­noś­cią, z którą nikt się nie rodzi i moż­na ją nabyć jedynie dzię­ki pra­cy. Dlat­ego też trak­tu­ję zadawanie wypra­cow­ań jako ćwicze­nie, za które nie mogę staw­iać ocen. Uczeń dopiero zdoby­wa biegłość w pisa­niu tek­stów o ustalonej kon­strukcji, infor­ma­cją zwrot­ną jest licz­ba zdoby­tych punk­tów w każdym z kry­ter­iów oraz opis, co należy popraw­ić np. pamię­taj o stosowa­niu jed­nego cza­su; pra­ca musi być spójna.

Zdol­ność pisa­nia ćwiczę z ucz­ni­a­mi od pier­wszej klasy szkoły pon­adg­im­naz­jal­nej. Jed­nak! Brak odd­a­nia pra­cy w ter­minie skutku­je oceną niedostate­czną. Poniżej moż­na pobrać kry­te­ria oce­ny prac mat­u­ral­nych z uwzględ­nie­niem rozdziela­nia punk­tów na maturze pod­sta­wowej i rozszerzonej.

KRYTERIA OCENY PRAC PISAMNYCH NA EGZAMINIE MATURALNYM