Jak napisać streszcze­nie ma maturze? To zadanie jest banal­nie proste, ale uczniowie tracą na nim najwięcej punk­tów, ponieważ nie zna­ją sposobu, jak spełnić kry­te­ria. Oto przepis 🙂 

W tekś­cie IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PT. “TYTUŁ”, OPUBLIKOWANYM W “TYTUŁ CZASOPISMA”, porus­zono zagadnienie:

  • a ter­az w brudnopisie pisz po jed­nym zda­niu streszcza­ją­cym akapit, nie wyjaś­ni­aj pojęć;
  • ułóż te zda­nia nie w kole­jnoś­ci wys­tępowa­nia akapitów, ale od najważniejszej do najm­niej ważnej infor­ma­cji, jeśli będzie za dużo słów — zrezygnuj ze zdań, które najm­niej wnoszą;
  • podlicz słowa, usuń nad­mierne zaim­ki uogól­ni­a­jące, pustosłowie;
  • poskreślaj, jeśli przekroczysz 60 słów.

Przepisz na czysto 🙂

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)

NP.:

Urszu­la Rydi­ger w tekś­cie „Język, którym się posługu­je­my, zmienia osobowość. Co mówi o nas język pol­s­ki?” opub­likowanym w cza­sopiśmie “Wiedza i życie” pisze o wpły­wie języ­ka na osobowość. Popiera argu­men­ty wynika­mi testów, które potwierdza­ją zmi­anę zachowań, postrze­ganych wartoś­ci kul­tur­owych oraz odbiera­nia rzeczy­wis­toś­ci z różnych per­spek­tyw w zależnoś­ci od mówionego języ­ka. Autor­ka wspom­i­na również o różnych aspek­tach deter­min­u­ją­cych sposób komu­nikowa­nia się.

Mar­i­an Tatara w artykule “O kojącej roli Pana Tadeusza” porównu­je epos oraz tytułowy poe­mat, pokazu­je różnice i pod­kreśla wyjątkowy charak­ter mick­iewic­zowskiej epopei. Przy­wołu­je jej nazwy ksiąg i sko­jarzenia z nimi związane. Pokazu­je, jak poeta uschematy­zował opis litews­ki, uzysku­jąc charak­ter uni­w­er­sal­ny. Tatara pod­kreśla ele­men­ty, które składa­ją się na sakral­iza­cję Soplicowa. 

Artykuł „Pochwała lenist­wa, czyli co w drzem­ce w drzemie” Macie­ja Kar­wowskiego opub­likowany w „Charak­ter­ach” w  2018 r. doty­czy korzyś­ci wynika­ją­cych z dzi­en­nego odpoczynku i snu. Autor staw­ia tezę, że odpoczynek popraw­ia efek­ty­wność funkcjonowa­nia. Wnioskiem pub­likacji jest to, że warto pil­nować, aby nie zabrakło cza­su na dzi­en­ną relak­sację czy drzemkę.