Szyku­je dwa spotka­nia przedegza­m­i­na­cyjne dla osób uczą­cych się w szkołach pod­sta­wowych i pon­ad­pod­sta­wowych (na żyw­ca, ale przed kamerą). Zapraszam zain­tere­sowanych, będę przestaw­iała autorskie pro­gramy pisa­nia tek­stów (testowane na ludzi­ach), powiem jak planować pracę, co trze­ba wiedzieć, kończąc dany etap edukacji i odpowiem na wszelkie pyta­nia. 50% dochodu zasili kon­ta dwóch grup akty­wistów: @inicjatywa.lorax i @inicjatywa_blisko.

Będę wdz­ięcz­na za rozesłanie wieś­ci do zainteresowanych. 

Szczegóły na Face­booku — @babaodpolskiego

Wydarze­nie o egza­minie kończą­cym szkołę pod­sta­wową: https://fb.me/e/3Og5s90lP

Wydarze­nie o egza­minie kończą­cym szkołę pon­ad­pod­sta­wową: https://fb.me/e/R6dY5mGy

Udzi­ał do koń­ca miesią­ca to koszt ok. 30 zł. 

Co trze­ba wiedzieć?

Należy mieć kon­to na Face­booku, wejść w wydarze­nie i je opłacić (tak, tak na stron­ie Face­booka) i być gotowym 9 lub 10 sty­cz­nia o godz. 17. Odpali się live dla tych, którzy opła­cili wydarze­nie. Oczy­wiś­cie moż­na wcześniej wpisy­wać w komen­tarzach do wydarzenia pyta­nia albo przed­staw­ić je na żywo. Mamy nieogranic­zony czas, ale pode­jrze­wam, że skończymy po 2–3 godz­i­nach — wszys­tko zależy od Państwa.