Matu­ry coraz bli­żej, zatem byście uspraw­ni­li swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia wypra­co­wań – seria wpi­sów, któ­re doty­czą typów prac matu­ral­nych. Tym razem dru­gi temat matu­ry pod­sta­wo­wej: inter­pre­ta­cja wiersza

Zanim przy­stą­pisz do pisa­nia pra­cy, koniecz­nie wyko­naj nastę­pu­ją­ce czynności:

A. Prze­czy­taj uważ­nie tekst.

B. Zaznacz istot­ne dla sen­su utwo­ru frag­men­ty, pod­kreśl je. 

C. Spo­rządź plan pra­cy wg poniż­sze­go sche­ma­tu (kolej­ność aka­pi­tów II‑V może być dowol­na, może być ich też o wie­le więcej):

I. Aka­pit: Wstęp­ne rozpoznanie

 • Znajdź nad­rzęd­ny sens tek­stu (poda­jesz peł­ne imię i nazwi­sko auto­ra, infor­ma­cje o tytu­le i tomi­ku oraz cza­sie powstania).
 • Stwórz tezę interpretacyjną.

II. Aka­pit: Roz­po­zna­nie rela­cji nadaw­ca – adresat

1. Kto i do kogo mówi:

 • Jaki jest i kim jest pod­miot lirycz­ny – o czym to świadczy?
 • Kto jest adresatem.
 • Rela­cje mię­dzy pod­mio­tem a adre­sa­tem; dystans ( ja – ty; ja – wy), iden­ty­fi­ka­cja (my, ja – my).

2. W jakiej sytuacji:

 • Sytu­acja lirycz­na (oko­licz­no­ści wypo­wie­dzi, uwa­run­ko­wa­nia sytuacyjne).
 • Rodzaj liry­ki (bez­po­śred­nia, pośred­nia, wyzna­nia, opi­so­wa, sytu­acyj­na, ape­lu, itp.).

III. Aka­pit: Ukształ­to­wa­nie wypo­wie­dzi (ana­li­za)

1. Jak mówi:

 • Kon­struk­cja wypo­wie­dzi (np. mono­log, dia­log, wyznanie).
 • Pozy­cja „ja” lirycz­ne­go (dystans, zaan­ga­żo­wa­nie, humor, iro­nia itp.) .
 • Środ­ki sty­li­stycz­ne i ich funk­cje (pamię­taj, że nie cho­dzi o to, by wypi­sać epi­te­ty i porów­na­nia, ale by wska­zać, w jakim celu zosta­ły zasto­so­wa­ne, czy mają wpływ na inter­pre­ta­cję, jaki nastrój two­rzą, jaka jest ich funkcja).

2. Gatu­nek:

 • Funk­cjo­nal­na ana­li­za uwzględ­nia­ją­ca zna­jo­mość konwencji.
 • Opis i ana­li­za jako pod­sta­wa uogól­nień interpretacyjnych.

3. Domi­nan­ta kom­po­zy­cyj­na (nad­rzęd­na zasa­da orga­ni­za­cji utworu).

IV. Aka­pit: Temat utwo­ru (inter­pre­ta­cja)

1. O czym mówi:

 • Uwzględ­nie­nie miejsc nace­cho­wa­nych zna­cze­nio­wo ( tytuł, poin­ta, gatunek).
 • Klu­czo­we wyra­że­nia i zna­czą­ce moty­wy kul­tu­ro­we, funk­cjo­nal­ne wyko­rzy­sta­nie przy­wo­ła­nych w utwo­rze odwo­łań do kon­tek­stu kulturowego.

2. Jak wpi­su­je się w powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce poglądy.

V. Aka­pit: Przy­wo­ła­nie wła­ści­wych kon­tek­stów (np. filo­zo­ficz­ny, este­tycz­ny, histo­rycz­ny, biograficzny).

VI. Aka­pit: Inter­pre­ta­cja uogólniająca.

 • Teza inter­pre­ta­cyj­na wyni­ka­ją­ca z odczy­ta­nia całości.
 • Oce­na i wartościowanie.
 • Trzy war­to­ści tek­stów: poznaw­cze, etycz­ne, estetyczne.

D. Pisz!

→ Do per­fek­cji dopro­wa­dzi Cię dba­łość o język, brak cza­sow­ni­ków w for­mie oso­bo­wej i zdań poje­dyn­czych. Styl nauko­wy możesz wytwo­rzyć dzię­ki zasto­so­wa­niu cza­sow­ni­ków, któ­re nazwa­łam ŚWIĘTĄ TRÓJCĄ, są nimi: war­to, trze­ba, nale­ży.
→ Uni­kaj też imie­sło­wów, zwy­kle ucznio­wie mają pro­blem z ich pra­wi­dło­wym zasto­so­wa­niem.
→ Jeśli wpro­wa­dzasz cyta­ty, musisz je przed­sta­wić, zacy­to­wać i sko­men­to­wać. Nigdy nie sto­suj cudzych słów zamiast swo­ich. To ma być Two­ja pra­ca, a cyta­ty słu­żą jedy­nie jako potwier­dze­nie argu­men­tów.
→ Nie sto­suj ase­ku­ra­cyj­nych cudzy­sło­wów – świad­czą o bra­kach w słow­nic­twie. Jeśli czu­jesz, że sło­wo nie pasu­je sty­li­stycz­nie, po pro­stu go nie pisz.


Powyższy plan jest jedynie propozycją, jednak warto się nim posługiwać zanim zdobędziecie wprawę w pisaniu – to jak z tańcem: najpierw odtwarzamy schematy, by później poczuć swobodę ruchu i wyrażać siebie.

LUB:

AKAPIT

WYMAGANIA

TWÓJ TEKST

wstęp

Uogól­nie­nie doty­czą­ce problemu

 

poda­jesz peł­ne imię i nazwi­sko auto­ra, infor­ma­cje o tytu­le i tomi­ku oraz cza­sie powstania

 

Głów­ny pro­blem poru­sza­ny w wierszu

 

TEZA inter­pre­ta­cyj­na

 

To, co zadzie­je się w roz­wi­nię­ciu zale­ży od cie­bie, prze­stu­diuj naj­pierw wszyst­kie ele­men­ty poety­ki i zobacz czy wystę­pu­ją w utwo­rze i mają zna­cze­nie w kon­tek­ście two­jej tezy:

Roz­po­zna­nie rela­cji nadaw­ca – adresat

 Kto i do kogo mówi:

·         Jaki jest i kim jest pod­miot lirycz­ny – o czym to świadczy?

Kto jest adresatem.

·         Rela­cje mię­dzy pod­mio­tem a adre­sa­tem; dystans ( ja – ty; ja – wy), iden­ty­fi­ka­cja (my, ja – my).

W jakiej sytuacji:

·         Sytu­acja lirycz­na (oko­licz­no­ści wypo­wie­dzi, uwa­run­ko­wa­nia sytuacyjne).

·         Rodzaj liry­ki (bez­po­śred­nia, pośred­nia, wyzna­nia, opi­so­wa, sytu­acyj­na, ape­lu, itp.).

Ukształ­to­wa­nie wypo­wie­dzi (ana­li­za)

 Jak mówi:

·         Kon­struk­cja wypo­wie­dzi (np. mono­log, dia­log, wyznanie).

·         Pozy­cja „ja” lirycz­ne­go (dystans, zaan­ga­żo­wa­nie, humor, iro­nia itp.) .

·         Środ­ki sty­li­stycz­ne i ich funk­cje (pamię­taj, że nie cho­dzi o to, by wypi­sać epi­te­ty i porów­na­nia, ale by wska­zać, w jakim celu zosta­ły zasto­so­wa­ne, czy mają wpływ na inter­pre­ta­cję, jaki nastrój two­rzą, jaka jest ich funkcja).

Gatu­nek:

·         Funk­cjo­nal­na ana­li­za uwzględ­nia­ją­ca zna­jo­mość konwencji.

·         Opis i ana­li­za jako pod­sta­wa uogól­nień interpretacyjnych.

Domi­nan­ta kom­po­zy­cyj­na (nad­rzęd­na zasa­da orga­ni­za­cji utworu).

Temat utwo­ru (inter­pre­ta­cja)

O czym mówi:

·        Uwzględ­nie­nie miejsc nace­cho­wa­nych zna­cze­nio­wo ( tytuł, poin­ta, gatunek).

·         Klu­czo­we wyra­że­nia i zna­czą­ce moty­wy kul­tu­ro­we, funk­cjo­nal­ne wyko­rzy­sta­nie przy­wo­ła­nych w utwo­rze odwo­łań do kon­tek­stu kulturowego.

Ana­li­za funk­cjo­nal­na i inter­pre­ta­cja wiersza

ARGUMENT potwier­dza­ją­cy tezę

 

PRZYKŁAD z tekstu

 

Funk­cja – dla­cze­go? Cze­mu to służy?

 

pod­su­mo­wa­nie przy­kła­du i argu­men­tu i odwo­ła­nie do tezy

 

Ana­li­za funk­cjo­nal­na i inter­pre­ta­cja wiersza

ARGUMENT potwier­dza­ją­cy tezę

 

PRZYKŁAD z tekstu

 

Funk­cja – dla­cze­go? Cze­mu to służy?

 

pod­su­mo­wa­nie przy­kła­du i argu­men­tu i odwo­ła­nie do tezy

 

Kon­tek­sty interpretacyjne

ARGUMENT

 

PRZYKŁAD

 

reflek­sja , jaka wyni­ka z tej różnicy/podobieństwa

 

pod­su­mo­wa­nie przy­kła­du i argu­men­tu i odwo­ła­nie do tezy

 

Kon­tek­sty interpretacyjne

ARGUMENT

 

PRZYKŁAD

 

reflek­sja , jaka wyni­ka z tej różnicy/podobieństwa

 

pod­su­mo­wa­nie przy­kła­du i argu­men­tu i odwo­ła­nie do tezy

 

zakoń­cze­nie

Przy­wo­ła­nie problemu/ odwo­ła­nie do tezy

 

Wyli­cze­nie i pod­su­mo­wa­nie argumentów

 

Sfor­mu­ło­wa­nie wnio­sków +  jakie war­to­ści ten tekst speł­nia? poznaw­cze, etycz­ne, estetyczne.

 

uogól­nie­nie