Czy­ta­nie ze zro­zu­mie­niem to typ zadań egza­mi­na­cyj­nych, w któ­rych zda­ją­cy dosta­ją tekst, a następ­nie pyta­nia do jego tre­ści, wie­dzy o języ­ku oraz lite­ra­tu­rze. Czę­sto temat arty­ku­łu jest powią­za­ny tak­że z zada­nia­mi otwar­ty­mi. Od tego zaczy­na­ją swo­je egza­mi­ny zarów­no uczą­cy się w szko­łach pod­sta­wo­wych, jak i ponadpodstawowych.
Pod­czas zajęć pole­cam roz­po­czę­cie roz­wią­zy­wa­nia zadań od prze­czy­ta­nia pole­ceń, jesz­cze przed pozna­niem tek­stu — wte­dy nasta­wia­my już myśle­nie na szu­ka­nie odpowiedzi.
Dobrze jest tak­że roz­wią­zać naj­pierw te zada­nia, któ­re są naj­ła­twiej­sze — to pomysł dla tych, któ­rzy oba­wia­ją się o to, że nie wystar­czy im cza­su na zro­bie­nie całości. 

A jakie są two­je spo­so­by na roz­wią­zy­wa­nie zadań?