Wstęp (wprowadzenie):

Wizje zaświa­tów w lite­ra­tu­rze wyni­ka­ją bez­po­śred­nio z wie­rzeń, któ­re towa­rzy­szy­ły ludziom od naj­daw­niej­szych cza­sów. Zarów­no sta­ro­żyt­ni Gre­cy, jak i wie­rzą­cy w Boga Jah­we, uwa­ża­li, że w zaświa­tach dusze są oce­nia­ne za swo­je zacho­wa­nie za życia, a następ­nie tra­fia­ją do pie­kła albo do raju.

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kich 9 zagad­nień z Mito­lo­gii oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Jakie wizje zaświa­tów moż­na odna­leźć w lite­ra­tu­rze?” na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Parandowskiego.