Ilia­da” to epos, któ­re­go autor­stwo przy­pi­su­je się Home­ro­wi. Głów­nym tema­tem utwo­ru jest woj­na tro­jań­ska – i to wła­śnie jej doty­czą 3 pyta­nia znaj­du­ją­ce się w puli pytań jaw­nych. Na matu­rze ust­nej 2023 z języ­ka pol­skie­go obo­wiąz­ko­wo trze­ba znać “Ilia­dę” – a przy­naj­mniej wie­dzieć, jak odpo­wie­dzieć na pyta­nia matu­ral­ne z lektury.

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące “Iliady”:

  1. Kon­flik­ty jako źró­dło lite­rac­kie­go obra­zu woj­ny. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Ilia­dy Home­ra. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Cier­pie­nie i hero­izm jako dwa aspek­ty posta­wy czło­wie­ka w zma­ga­niu z losem. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Ilia­dy Home­ra. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Tro­ja jako sym­bol upad­ku świa­ta. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Ilia­dy Home­ra. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.