Na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024 możesz wylo­so­wać 1 z 9 pytań spraw­dza­ją­cych zna­jo­mość Biblii. To ozna­cza, że szan­sa na wylo­so­wa­nie pyta­nia z tej lek­tu­ry wyno­si ok. 5,5%. Jeśli chcesz poznać kon­spek­ty wypo­wie­dzi zgod­ne ze stan­dar­da­mi CKE, koniecz­nie klik­nij poniż­sze pytania!

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące Biblii:

  1. Czło­wiek w obli­czu cier­pie­nia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Hio­ba. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Posta­wa czło­wie­ka wobec Boga. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Hio­ba. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Jakich odpo­wie­dzi na pyta­nie o sens życia udzie­la lite­ra­tu­ra? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Hio­ba. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  4. Czło­wiek wobec nie­sta­ło­ści świa­ta. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Kohe­le­ta. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  5. Reflek­sje na temat sen­su życia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Kohe­le­ta. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  6. Obraz miło­ści w lite­ra­tu­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Pie­śni nad Pie­śnia­mi. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  7. Czło­wiek w rela­cji z Bogiem. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Psal­mów. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  8. Lite­rac­ki obraz koń­ca świa­ta. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Apo­ka­lip­sy św. Jana. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  9. Dobro i zło – ich pocho­dze­nie i miej­sce w świe­cie. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Rodza­ju. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.