Wstęp (wprowadzenie):

Kon­wen­cja, w któ­rej pro­wa­dzo­na jest nar­ra­cja utwo­ru, ma klu­czo­we zna­cze­nie dla odczy­ta­nia dzie­ła. Podob­nie jak w przy­pad­ku komu­ni­ka­tów, dobór spo­so­bów uka­za­nia świa­ta przed­sta­wio­ne­go narzu­ca czy­tel­ni­ko­wi spe­cy­ficz­ny odbiór tek­stu. Zupeł­nie ina­czej odbie­ra­my np. infor­ma­cje poda­wa­ne w pra­sie (trak­tu­je­my je jako fak­ty), a ina­czej – te same infor­ma­cje poda­ne np. w for­mie paro­dii (jeste­śmy świa­do­mi kon­wen­cji, więc wie­my, że jej inten­cją nie jest poda­wa­nie fak­tów, lecz hiper­bo­li­za­cja nie­któ­rych zacho­wań). Podob­nie dzie­je się w lite­ra­tu­rze. Nikt nie ocze­ku­je od ele­men­tów fan­ta­stycz­nych, aby były zgod­ne z praw­dą (a więc: mogły się wyda­rzyć w praw­dzi­wym świe­cie), ale dzię­ki nim auto­rzy skła­nia­ją czy­tel­ni­ków do odczy­ta­nia ale­go­rii i sym­bo­li wystę­pu­ją­cych w praw­dzi­wym świe­cie – moż­na więc powie­dzieć, że świat fan­ta­stycz­ny może być dopeł­nie­niem świa­ta reali­stycz­ne­go (a nie, jak mogło­by się zda­wać, jego przeciwieństwem). 
Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kich 15 zagad­nień z “Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu “Rela­cja świa­ta reali­stycz­ne­go i fan­ta­stycz­ne­go” na pod­sta­wie “Wese­la”.