Wstęp (wprowadzenie):

Trud­na histo­ria Pol­ski sprzy­ja­ła budo­wa­niu naro­do­wych mitów, któ­re mia­ły być pod­sta­wą zbu­do­wa­nia nowe­go wiel­kie­go pań­stwa. Roland Bar­thes pisał, że: zada­niem mitu jest opar­cie inten­cji histo­rycz­nej na natu­rze, przy­god­no­ści na wiecz­no­ści – co dowo­dzi, że mit może być pró­bą nada­wa­nia cechom lub fak­tom zna­czeń, któ­rych te w isto­cie nie posia­da­ły. Nie­któ­re naro­do­we mity funk­cjo­nu­ją dotąd w naszej świa­do­mo­ści. Wśród naj­waż­niej­szych moż­na wspo­mnieć mię­dzy inny­mi mit zgo­dy naro­do­wej czy mit boha­te­ra-patrio­ty, któ­ry umie­ra w glo­rii i chwa­le, poświę­ciw­szy się na rzecz ojczyzny.

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kich 15 zagad­nień z “Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu “Roz­pra­wa z naro­do­wy­mi mita­mi” na pod­sta­wie “Wese­la”.