Wstęp (wprowadzenie):

Wese­le to uro­czy­stość, w któ­rej zawsze uczest­ni­czą dwa rody – człon­ko­wie rodzi­ny pana mło­de­go i pan­ny mło­dej. Jest więc momen­tem, w któ­rym musi nastą­pić spo­tka­nie ludzi z dwóch róż­nych świa­tów; sytu­acja wymu­sza na tych, któ­rzy pozor­nie nie mają ze sobą nic wspól­ne­go, prze­by­wa­nie w jed­nym miej­scu, z tego wzglę­du uro­czy­stość ta jest pre­tek­stem do uka­za­nia star­cia róż­nych światopoglądów. 

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kich 15 zagad­nień z “Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu “Motyw wese­la i jego zna­cze­nie w kre­acji świa­ta przed­sta­wio­ne­go” na pod­sta­wie “Wese­la”.